کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
م‍دی‍ری‍ت‌ --ن‍ظری‍ه‌ه‍ا
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍وج‍ودی‌ --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌ --آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا --س‍اخ‍ت‍ار --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ام‍ورم‍ال‍ی‌ --ح‍س‍اب‍داری‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا وت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ت‍ح‍ی‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌-- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
ری‍اض‍ی‍ات‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر --آزم‍ون‍ه‍ا وت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
ص‍ف‍رزاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
<ح‍اج‍ی‌ج‍م‍ش‍ی‍دی‌= ح‍اج‍ی‌ ج‍م‍ش‍ی‍دی‌>، ف‍رزی‍ن‌
زارع‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،
<ح‍اج‍ی‌ ج‍م‍ش‍ی‍دی‌= ح‍اج‍ی‌ج‍م‍ش‍ی‍دی‌>، ف‍رزی‍ن‌،۱۳۳۰-
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ م‍ق‍دم‌، م‍ح‍س‍ن‌
ف‍روزش‌، پ‍ی‍م‍ان‌
ن‍ورپ‍رت‍و، م‍ه‍دی‌
ی‍وس‍ف‍ی‌، ه‍ادی‌
رض‍وان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
<ع‍ال‍م‌ت‍ب‍ری‍ز= ع‍ال‍م‌ ت‍ب‍ری‍ز>، اک‍ب‍ر
زاه‍دی‌ س‍رش‍ت‌، م‍ازی‍ار
س‍ه‍راب‍ی‌، م‍ح‍م‍دک‍ری‍م‌
ره‍ن‍م‍ون‌، رام‍ی‍ن‌،۱۳۴۰-
اش‍ج‍ری‌، ب‍ه‍زاد
 
ناشر:
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌، م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ آزاد م‍ه‍س‍ت‍ان‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌، پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آزمون کارشناسی ارشد آمار نظری
موسسه آموزشی پوران پژوهش ؛  تهران موسسه آموزشی پوران پژوهش ، موسسه آموزش عالی آزاد مهستان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌پ۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معماری کامپیوتر
یوسفی ، هادی ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ی۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدار منطقی
یوسفی ، هادی ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌ی۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<ریاضیات = ریاضی >>مهندسی :کتاب ارشد
<حاجی جمشیدی = حاجی جمشیدی >، فرزین ،۱۳۳۰- ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ح۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی
رهنمون ، رامین ،۱۳۴۰- ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‍ه۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها و الگوریتم ها
رهنمون ، رامین ،۱۳۴۰- ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭ر۹‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پایگاه داده ها
سهرابی ، محمدکریم ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۹‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سیستم عامل
ابراهیمی مقدم ، محسن ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ف‍لا۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<ساختمان های = ساختمان های >گسسته
یوسفی ، هادی ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ی۹‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات
فروزش ، پیمان ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ف۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مالی :مجموعه سوالهای طبقه بندی شده آزمون ورودی کارشناسی ارشد...
زارعی ، حسین ، ؛  تهران نگاه دانش ، پوران پژوهش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭ز۲‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات ( ۱)
زاهدی سرشت ، مازیار ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭ز۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات
اشجری ، بهزاد ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ف‍لا۵‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کنترل موجودی :کتاب ارشد
نورپرتو، مهدی ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۶۰‬,‭‌ن۹‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<تئوری های = تئوریهای >مدیریت :کتاب ارشد
صفرزاده ، حسین ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ص۷‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات ( مقدماتی تا پیشرفته )
<عالم تبریز= عالم تبریز>، اکبر ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۷-۸۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ع۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عمومی ( ۱)
<حاجی جمشیدی = حاجی جمشیدی >، فرزین ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ح۲ر۹۳۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عمومی ( ۲)
<حاجی جمشیدی = حاجی جمشیدی >، فرزین ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ح۲ر۹۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عمومی ( ۲)
<حاجی جمشیدی = حاجی جمشیدی >، فرزین ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ح۲ر۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز ریاضی ۱
رضوانی ، محمد علی ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭ر۶آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3