کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍ل‌ لازی‍و
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌ -- رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ - رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ - اس‍ک‍ی‍س‌
 
پدیدآور:
پ‍ل‌ لازی‍و
لازی‍و، پ‍ل‌، ۱۹۳۷-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر خ‍اک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بیان گرافیکی در طراحی و معماری
لازیو، پل ، ۱۹۳۷- ؛  اصفهان نشر خاک   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۰۵‬,‭‌ل۲‌ب۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیان گرافیکی در طراحی و معماری
پل لازیو ؛  نشر خاک   ،
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۰۵‬,‭‌ل۲ ‌ب۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه باز ارائه معماری
پل لازیو ؛  تهران نشر خاک   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۰۰‬,‭‌ل۲ ‌ت۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معماری - اسکیس دست آزاد
پل لازیو ؛  نشر خاک   ،
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۰۸‬,‭‌ل۲ ‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک