کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍رو س‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز،swodniwrof tcejorP tfosorciM
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
 
پدیدآور:
س‍ال‍م‍ی‌ف‍ی‍ه‌، ک‍ی‍وان‌، ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
رن‍ج‍ب‍ران‌، م‍ج‍ی‍د
 
ناشر:
ن‍اق‍وس‌
ارس‌ رای‍ان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی نرم افزار برنامه ریزی و کنترل پروژه
رنجبران ، مجید ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی [ tcejorp tfosorciM میکروسافت پراجکت ( ]کنترل پروژه )تحت [ 89 ,59 swodniW ویندوز۹۵ ،۹۸]
سالمی فیه ، کیوان ، ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران ارس رایانه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌س۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک