کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍رو س‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز،swodniwrof tcejorP tfosorciM
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
پ‍روج‍ک‍ت‌ -- م‍اک‍روس‍اف‍ت‌ --دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌۲۰۰۰
 
پدیدآور:
پ‍ی‍رون‌،ت‍ی‍م‌
س‍ال‍م‍ی‌ف‍ی‍ه‌، ک‍ی‍وان‌، ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ک‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۶۲-
ش‍وال‍ب‌، ک‍ت‍ی‌
رن‍ج‍ب‍ران‌، م‍ج‍ی‍د
<چ‍ت‍ف‍ی‍ل‍د= چ‍ت‌ ف‍ی‍ل‍د>، ک‍ارل‌
م‍ارم‍ل‌ ، ال‍ی‍ن‌
پ‍ی‍رون‌، ت‍ی‍م‌
<اح‍م‍دی‍ان‌ن‍ژاد= اح‍م‍دی‍ان‌ ن‍ژاد>،< داوود= داود>، ۱۳۵۶-
ب‍ی‍اف‍ور ، ب‍ان‍ی‌
 
ناشر:
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، : زان‍ی‍س‌، : خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌
ع‍اب‍د، م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
آذرب‍اد
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ روز
ن‍اق‍وس‌
ن‍اق‍وس‌ : زان‍ی‍س‌
ارس‌ رای‍ان‍ه‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی نرم افزار برنامه ریزی و کنترل پروژه
رنجبران ، مجید ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی [ tcejorp tfosorciM میکروسافت پراجکت ( ]کنترل پروژه )تحت [ 89 ,59 swodniW ویندوز۹۵ ،۹۸]
سالمی فیه ، کیوان ، ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران ارس رایانه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌س۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی < =0002 tcejorP tfosorciMمایکروسافت پروجکت دو هزار>
پیرون ،تیم ؛  تهران آذرباد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌پ۴‌پ۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی < = 89 tcejorP tfosorciM مایکروسافت پروجکت ۹۸>
پیرون ،تیم ؛  تهران نشر علوم روز   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌پ۴‌پ۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام < =7002 tcejorP eciffO tfosorciMمایکروسافت آفیس پروجکت دو هزار و هفت >
<چتفیلد= چت فیلد>، کارل ؛  تهران ناقوس : زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌چ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز< = 0002 tcejorP tfosorciM میکروسافت پروجکت ۲۰۰۰ > در ۲۴ ساعت
پیرون ، تیم ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌پ۹‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
عیب یابی در< = 2002 tcejorP tfosorciM مایکروسافت پروجکت ۲۰۰۲>
بیافور ، بانی ؛  تهران دیباگران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌ب۹‌ع۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع کنترل پروژه ۲۰۰۰< میکرو سافت = میکروسافت >
مارمل ، الین ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت پروژه :با رویکرد< پروژه های = پروژه های >فناوری اطلاعات
شوالب ، کتی ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‌ش۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع < = 0102 tcejorp eciffo tfosorciMمیکروسافت آفیس ۲۰۱۰>
<احمدیان نژاد= احمدیان نژاد>،< داوود= داود>، ۱۳۵۶- ؛  تهران عابد، مهرگان قلم   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌پ۴‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام < = 0102 )tcejorP SM( tcejorP tfosorciMمیکروسافت پروجکت ۲۰۱۰>
کرونی ، محمدعلی ، ۱۳۶۲- ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز، : زانیس ، : خلیج فارس   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‌ک۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک