کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍رن‍ا، م‍ه‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌
ب‍ت‍ن‌ -- م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ -- ای‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
خ‍ان‍ه‌س‍ازی‌ -- ای‍ران‌ -- طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
پ‍ن‍ج‍ره‌ ه‍ا
دره‍ا
ن‍رده‌ ه‍ا
م‍ع‍م‍اری‌
 
پدیدآور:
م‍ه‍دی‌ پ‍رن‍ا
پ‍رن‍ا، م‍ه‍دی‌
پ‍رن‍ا، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۴-
 
ناشر:
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
ص‍ب‍ورا
آذر، س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
آزاده‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌، آذر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی پلان های مسکونی برای زمین های محدود( طبق ضوابط شهرداری )
پرنا، مهدی ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۷۴۲۱‬,‭‌پ۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پیرامونی بر مبحث نهم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های < بتن = بتون >آرمه
پرنا، مهدی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران آذر، سیمای دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۴۵‬,‭‌ن۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
عناصر و جزییات ساختمان :مطابق سرفصل های مصوب ...
پرنا، مهدی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران صبورا   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۳۱‬,‭‌پ۴‌ع۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد ( معماری )
مهدی پرنا ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۷۰۵‬,‭‌ل۲ ‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طراحی پلان های مسکونی
مهدی پرنا ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۷۴۲۱‬,‭‌پ۴ ط 4‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
طرح و نمای حفاظ راه پله ها
مهدی پرنا ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۹۶۵‬,‭‌پ۴ط۳۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طرح و نمای < درب ها=دربها>
مهدی پرنا ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۲۷۸‬,‭‌پ۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<۱۰۰۱ = هزار و یک > مدل پنجره
مهدی پرنا ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۲۷۵‬,‭‌پ۴‌ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پیرامونی بر< آئین نامه = آیین نامه >بتن ایران " آبا"
پرنا، مهدی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۶۸‬,‭‌پ۴‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک