کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍رن‍ا، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌
ب‍ت‍ن‌ -- م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ -- ای‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
پ‍رن‍ا، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۴-
 
ناشر:
ص‍ب‍ورا
آذر، س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌، آذر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پیرامونی بر مبحث نهم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های < بتن = بتون >آرمه
پرنا، مهدی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران آذر، سیمای دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۴۵‬,‭‌ن۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عناصر و جزییات ساختمان :مطابق سرفصل های مصوب ...
پرنا، مهدی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران صبورا   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۳۱‬,‭‌پ۴‌ع۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پیرامونی بر< آئین نامه = آیین نامه >بتن ایران " آبا"
پرنا، مهدی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۶۸‬,‭‌پ۴‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک