کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ردازش‍گ‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ اج‍رای‍ی‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
ح‍ق‍وق‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ج‍غ‍راف‍ی‍ا -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
ح‍ق‍وق‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
آزم‍ون‌ دوره‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
م‍ه‍اج‍ر، ش‍ه‍روز، ۱۳۶۳-
<اوی‍س‌ ق‍رن‍ی‌= اوی‍س‌ق‍رن‍ی‌>، آزاده‌
رام‍ش‍ی‍ن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
چ‍راغ‌ م‍لای‍ی‌، ل‍ی‍لا، ۱۳۶۳-
ش‍ک‍ری‌، رض‍ا، ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده‌
راد، م‍ح‍س‍ن‌
غ‍لام‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۸-
چ‍راغ‍ی‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۵۴-
ی‍وس‍ف‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌،۱۳۵۲-
 
ناشر:
پ‍ردازش‌گ‍ران‌
پ‍ردازش‍گ‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد متون فقه :المنتخب المباحث الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه
تهران پردازش گران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌خ۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد معادلات دیفرانسیل
یوسفی ، اسماعیل ،۱۳۵۲- ؛  تهران پردازش گران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ی۹‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد آمار و احتمال
راد، محسن ؛  تهران پردازش گران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭ر۲‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد حقوق ( متون حقوقی و متون فقه )
شکری ، رضا، تهیه کننده ؛  تهران پردازش گران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ش۷‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد< زیست شناسی = زیست شناسی ( >بیوشیمی و بیوفیزیک )
رامشینی ، حسن ؛  تهران پردازش گران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۳۰۷‬,‭ر۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه < آزمون های = آزمونهای >کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
<اویس قرنی = اویس قرنی >، آزاده ؛  تهران پردازش گران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹۰۴‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه < سوالهای = سوال های >اساسی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
غلامیان ، محمدرضا، ۱۳۴۸- ؛  تهران پردازش گران   ، ۱۳۸۰-۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۵/۵‬,‭‌غ۸‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی ( آزاد و سراسری )
چراغی ، مجید، ۱۳۵۴- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۸۰۳۶۰,آدرس ناشر :تهران میدان انقلاب خیابان منیری جاوید پلاک ۷۷ پردازشگران   ، ۱۳۸۹-
شماره راهنما: ‭G‬,‭۷۴‬,‭‌چ۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد پژوهش هنر
مهاجر، شهروز، ۱۳۶۳- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۷۴۷۵۹,آدرس ناشر :تهران ، میدان انقلاب ، ابتدای خیابان منیری جاوید، ساختمان ۲۵۳ ، طبقه ششم ، واحد۶۰۱ پردازشگران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۹۲۱۶‌م۳‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد روانشناسی
چراغ ملایی ، لیلا، ۱۳۶۳- ؛  تهران پردازش گران   ، ۱۳۸۸-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۸‬,‭‌چ۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مباحث اساسی و کاربردی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
چراغ ملایی ، لیلا، ۱۳۶۳- ؛  تهران پردازشگران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۸‬,‭‌چ۴‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک