کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍رادل‌، ژان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا - اروپ‍ا.
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ت‍اری‍خ‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ف‍ران‍س‍ه‌
 
پدیدآور:
پ‍رادل‌، ژان‌
 
ناشر:
س‍م‍ت‌
م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ اندیشه های کیفری
پرادل ، ژان ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۰۳۲‬,‭‌پ۴‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری تطبیقی
پرادل ، ژان ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۰۳۲‬,‭‌پ۴‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری اروپایی
پرادل ، ژان ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۳۲۸‬,‭‌پ۴‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک