کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
ن‍ع‍م‍ت‍ی‌، پ‍روی‍ن‌
روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، س‍ی‍د م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۲۶-
ش‍ک‍ری‌، ام‍ی‍ن‌، ۱۳۶۳-
م‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا،۱۳۴۹-
گ‍روه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر پ‍ارس‍ه‌
 
ناشر:
م‍درس‍ان‌ ش‍ری‍ف‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ح‍رک‍ت‌ ن‍و
ج‍ل‍وه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور پایگاه داده ها :شامل تشریح کامل درس پایگاه داده ها...
مقسمی ، حمیدرضا،۱۳۴۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور پایگاه داده ها
نعمتی ، پروین ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ن۷د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پایگاه < داده ها= داده ها (>کارشناسی ارشد)
شکری ، امین ، ۱۳۶۳- ؛  تهران مدرسان شریف   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ش۸‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پرسش هایی در پایگاه < داده ها= داده ها( >چهار گزینه ای )
روحانی رانکوهی ، سید محمدتقی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پایگاه داده :مجموعه مهندسی کامپیوتر
گروه کامپیوتر پارسه ؛  تهران حرکت نو   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک