کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ،م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ،م‍دی‍ری‍ت‌
اک‍س‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -دادپ‍ردازی‌
اک‍س‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌۹۷
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌--م‍دی‍ری‍ت‌
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
س‍ع‍ادت‌، س‍ع‍ی‍د
وی‍ل‍ن‌،ادوارد،۱۹۳۹
اس‍ت‍ی‍ون‍ز، ال‌، ۱۹۴۰-
ج‍ب‍اری‍ه‌ ،ع‍ل‍ی‍رض‍ا۱۳۴۷-
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌
ن‍ورت‍ون‌، پ‍ی‍ت‍ر، ۱۹۴۳-
ج‍ون‍ز، ادوارد،۱۹۵۲
گ‍ری‍ور، ی‍ارن‌ ال‍ن‌
ش‍وران‍گ‍ی‍ز، ک‍ری‍م‌
وم‍پ‍ن‌،ف‍ی‍ث‌
روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
م‍ال‍ک‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۶-
ت‍وس‍ل‍ی‌، ج‍واد
زرگ‍ر، م‍ح‍م‍ود
ج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا۱۳۴۷-
ک‍ش‍م‍ور، ک‍ارول‌loraC,eromhsaC
 
ناشر:
ج‍ه‍ان‌ ن‍و
دان‍ش‌ ن‍گ‍ار
ص‍ف‍ار
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د)
ن‍ص‌
ن‍ش‍ر ات‍ح‍اد
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ زن‍د
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ادب‍س‍ت‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ف‍ه‍ی‍م‌
چ‍رت‍ک‍ه‌
ج‍ل‍وه‌
ن‍ش‍رم‍رک‍ز
ن‍اق‍وس‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ش‍رگ‍س‍ت‍ر
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌: ن‍م‍ای‍ه‌س‍ازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش آسان بانک اطلاعاتی [ soD rof 6.2 orPxoFفاکس پرو ۲/۶ فور داس ]با چند مطلب جدید تکنیک [ eromhsuR راشمور]
جونز، ادوارد،۱۹۵۲ ؛  فهیم   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ج۸۷۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ایجاد بانکهای اطلاعاتی به کمک [ 6.2 ,5.2 ORP XOF فاکس پرو ۲/۵ و۲/۶ :] شامل طراحی و برنامه نویسی ...
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ج۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ایجاد بانکهای اطلاعاتی با فاکس پرو[ 6.2 ۲/۶]
شورانگیز، کریم ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ب۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز بانک اطلاعاتی مقدماتی ( ۱تا۲/۶[orp xoF ) فاکس پرو]
سعادت ، سعید ؛  تهران مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌س۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و مدیریت سیستم های بانک اطلاعاتی اکسس =SSECCA
زرگر، محمود ؛  تهران بهینه : نمایه سازان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲ز۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و ساخت بانکهای اطلاعاتی با[ سی ]
استیونز، ال ، ۱۹۴۰- ؛  تهران چرتکه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ف‍لا۵۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فاکس پرو< = orpxoFفاکس پرو>
توسلی ، جواد ؛  تهران موسسه نشر فرهنگی زند   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش فنی و حرفه ای [ 6.2 orpxoF فاکس پرو۲/۶]
مالکی ، علی ، ۱۳۳۶- ؛  [تهران ] ادبستان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌م۱۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع برنامه های 6.2 orpxoF
گریور، یارن الن ؛  [تهران ] صفار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز اکسس ۹۷ در ۲۴ ساعت
مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲آ۷۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر پایگاه داده ها(بانک اطلاعاتی )
روحانی رانکوهی ، محمد تقی ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل اوراکل
تهران نشرگستر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ویژه نامه پایگاه داده ها :خبرنامه انفورماتیک
شورای عالی انفورماتیک کشور .دبیرخانه ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آموزش اکسس ۹۷ در ۲۱ روز
تهران نص   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲آ۷۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع [0002 sseccA اکسس ۲۰۰۰]
ومپن ،فیث ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭و۸آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آموزش اوراکل ۸ در ۲۱ روز
ویلن ،ادوارد،۱۹۳۹ ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲و۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
رایانه کار مدیریت پایگاه داده [ sseccA اکسس ( ]رشته کاربری کامپیوتر -بانک اطلاعاتی ....)
جباریه ،علیرضا۱۳۴۷- ؛  تهران نشر اتحاد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ج۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پایگاه داده ها=esabataD
جباریه ، علیرضا۱۳۴۷- ؛  تهران جهان نو   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲‬,‭‌پ۲‌ج۱۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نظام ها و راهبردهای اطلاعاتی در مدیریت بازرگانی
کشمور، کارول loraC,eromhsaC ؛  تهران نشرمرکز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RD‬,‭۳۰۲‬,‭‌ک۸‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیتر نورتن برای برنامه نویسی <=79 sseccA اکسس ۹۷>
نورتون ، پیتر، ۱۹۴۳- ؛  تهران موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ن۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2