کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍اک‍ب‍از، روئ‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر ای‍ران‍ی‌
وزی‍ری‌م‍ق‍دم‌، م‍ح‍س‍ن‌،۱۳۰۳ -- -آث‍ار
ع‍رب‍ش‍اه‍ی‌، م‍س‍ع‍ود،۱۳۱۴-
ن‍ق‍اش‍ی‌ - ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌
ت‍اری‍خ‌ ه‍ن‍ر-دوران‌ ک‍ه‍ن‌-م‍ی‍ان‍ه‌-ج‍دی‍د-م‍ع‍اص‍ر-
ن‍ق‍اش‍ی‌ و طراح‍ی‌
ه‍ن‍ری‌-رن‍گ‍ی‍زه‌ ه‍ا - ج‍دول‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ن‍ی‌ - رزی‍ن‌ ه‍ا - ح‍لال‌ ه‍ا - م‍وم‍ه‍ا-ب‍س‍ت‍ره‍ا-م‍داد م‍وم‍ی‌- پ‍اس‍ت‍ل‌ گ‍چ‍ی‌ و روغ‍ن‍ی‌- گ‍چ‌ ق‍ل‍م‍ی‌- زغ‍ال‌- س‍ی‍م‍ی‍ن‌ ق‍ل‍م‌ - م‍ق‍وای‌ خ‍راش‍ک‍اری‌ - ت‍م‍پ‍را -رن‍گ‍م‍اده‌ روغ‍ت‍ی‌- و آک‍ری‍ل‍ی‌ - ت‍رک‍ی‍ب‌ ب‍ن‍دی‌ - ق‍اب‌ - م‍راق‍ب‍ت‌ و م‍رم‍ت‌- ن‍م‍ای‍ش‌ گ‍ذاری‌ آث‍ار-
ن‍گ‍ارگ‍ری‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ن‍ص‍وره‌، -- ن‍ق‍اش‍ی‍ه‍ا
ام‍پ‍رس‍ی‍ون‍س‍ی‍م‌
ن‍ق‍اش‍ی‌ - ن‍ق‍اش‍ی‌ خ‍ط
ن‍ق‍اش‍ی‌ --م‍واد و م‍ص‍ال‍ح‌
ت‍ن‍اول‍ی‌، پ‍روی‍ز،۱۳۱۶-- -ن‍ق‍اش‍ی‍ه‍ا
زن‍ده‌رودی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۱۶. -
ت‍اری‍خ‌ ه‍ن‍ر
 
پدیدآور:
پ‍اک‍ب‍از، روی‍ی‍ن‌،۱۳۱۸-
پ‍اک‍ب‍از، روئ‍ی‍ن‌،۱۳۱۸-
پ‍اک‍ب‍از، روئ‍ی‍ن‌
ی‍ع‍ق‍وب‌ ام‍دادی‍ان‌ - روئ‍ی‍ن‌ پ‍اک‍ب‍از
روی‍ی‍ن‌ پ‍اک‍ب‍از
ات‍ی‍ن‍گ‍ه‍اوزن‌، ری‍چ‍ارد، ،وی‍راس‍ت‍ار
روئ‍ی‍ن‌ پ‍اک‍ب‍از
ری‍چ‍ارد ات‍ی‍ن‍گ‍ه‍اوزن‌ - اح‍س‍ان‌ ی‍ار ش‍اطر
روئ‍ی‍ن‌ پ‍اک‍ب‍از -ی‍ع‍ق‍وب‌ ام‍دادی‍ان‌
 
ناشر:
آگ‍اه‌
ن‍ش‍ر م‍اه‌ری‍ز
زری‍ن‌ و س‍ی‍م‍ی‍ن‌
ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
م‍اه‌ری‍ز
زری‍ن‌ س‍ی‍م‍ی‍ن‌
ن‍گ‍اه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ ت‍ج‍س‍م‍ی‌: م‍وزه‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ م‍ع‍اص‍ر
م‍وزه‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ م‍ع‍اص‍ر، م‍وس‍س‍ه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ ت‍ج‍س‍م‍ی‌
م‍وزه‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ م‍ع‍اص‍ر ت‍ه‍ران‌،م‍رک‍ز ت‍وس‍ع‍ه‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ ت‍ج‍س‍م‍ی‌
ت‍الار ق‍ن‍دری‍ز
م‍وزه‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ م‍ع‍اص‍ر
ن‍ش‍ر م‍اه‌ ری‍ز
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اوج های درخشان هنر ایران
اتینگهاوزن ، ریچارد، ،ویراستار ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نقاشی ایران :از دیرباز تا امروز
پاکباز، رویین ،۱۳۱۸- ؛  تهران زرین و سیمین   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۰‬,‭‌پ۲‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پیشگامان هنر نوگرای ایران ( حسین زنده رودی )
پاکباز، روئین ؛  تهران نشر ماه ریز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۹‬,‭ز۹‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پیشگامان هنر نوگرای ایران ( مسعود عربشاهی )
پاکباز، روئین ،۱۳۱۸- ؛  تهران ماه ریز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۹‬,‭‌ع۴‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پیشگامان هنر نوگرای ایران ؛ منصوره حسینی
پاکباز، روئین ؛  تهران موزه هنرهای معاصر، موسسه توسعه هنرهای تجسمی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۹‬,‭‌ح۵‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مواد و اسلوب ها طراحی ، نقاشی
پاکباز، رویین ،۱۳۱۸- ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭N‬,‭۸۵۳۰‬,‭‌پ۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پیشگامان هنر نوگرای ایران :محسن وزیری مقدم
پاکباز، روئین ؛  تهران موزه هنرهای معاصر تهران ،مرکز توسعه هنرهای تجسمی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۹‬,‭و۴‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پیشگامان هنر نوگرای ایران ( پرویز تناولی )
پاکباز، روئین ،۱۳۱۸- ؛  تهران موسسه توسعه هنرهای تجسمی : موزه هنرهای معاصر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۹‬,‭‌ت۹‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر-دایره المعارف هنر
رویین پاکباز ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭N‬,‭۳۱‬,‭‌پ۲د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نگارخانه ایران
رویین پاکباز ؛  ارشاد اسلامی   ،
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بررسی هنری و اجتماعی نهضت امپرسیونیسم
روئین پاکباز ؛  تالار قندریز   ،
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۲۴۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
در جستجوی زبان نو
روئین پاکباز ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۱۶۰‬,‭‌پ۲د۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مواد واسلوب ها - طراحی و نقاشی
روئین پاکباز ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭N‬,‭۸۵۳۰‬,‭‌پ۲ ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
محسن وزیری مقدم - پیشگامان هنر نو گرای ایران
روئین پاکباز ؛  موزه هنرهای معاصر   ،
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۹‬,‭و۴‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نقاشی ایران از دیرباز تا امروز
روئین پاکباز ؛  تهران زرین سیمین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۰‬,‭۷‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حسین زنده رودی - پیشگامان هنر نو گرای ایران
روئین پاکباز -یعقوب امدادیان ؛  نشر ماه ریز   ،
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۹‬,‭ز۹‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اوج های درخشان هنرایران
ریچارد اتینگهاوزن - احسان یار شاطر ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
به باغ همسفران - حسین کاظمی - سهراب سپهری - پزشک نیا
یعقوب امدادیان - روئین پاکباز ؛ 
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۹‬,‭‌ک ۶‌ب۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پیشگامان هنر نوگرای ایران - منصوره حسینی
روئین پاکباز ؛  تهران موزه هنرهای معاصر   ،
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۹‬,‭‌ص۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<دایره المعارف = دایره المعارف >هنر
پاکباز، روئین ؛  تهران bتلفن ناشر :نمابر ۶۶۴۱۷۰۱۸ ،آدرس ناشر :تهران - میدان انقلاب - خیابان دانشگاه - نبش شهدای ژاندارمری - پلاک ۴۵ فرهنگ معاصر   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭N‬,‭۳۱‬,‭‌پ۲د۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2