کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍اپ‍ول‍ی‍س‌،< آت‍ان‍اس‍ی‍وس‌= آت‍ن‍اس‍ی‍وس‌>،۱۹۲۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اح‍ت‍م‍الات‌
 
پدیدآور:
پ‍اپ‍ول‍ی‍س‌، آت‍ن‍اس‍ی‍وس‌،۱۹۲۱-
پ‍اپ‍ول‍ی‍س‌،< آت‍ان‍اس‍ی‍وس‌= آت‍ن‍اس‍ی‍وس‌>،۱۹۲۱-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر گ‍ل‌ آف‍ت‍اب‌
ای‍ده‌ گ‍س‍ت‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
احتمال ، متغیرهای تصادفی و فرآیندهای اتفاقی
پاپولیس ،< آتاناسیوس = آتناسیوس >،۱۹۲۱- ؛  مشهد نشر گل آفتاب   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌پ۲‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
احتمال و آمار
پاپولیس ، آتناسیوس ،۱۹۲۱- ؛  قم ایده گستر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌پ۲‌ف‍لا۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک