کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍اش‍ا، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -- ای‍ران‌
ف‍راگ‍رده‍ای‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌
 
پدیدآور:
راس‌، ش‍ل‍دون‌
ک‍ارل‍ی‍ن‌، س‍م‍ی‍وئ‍ل‌،- ۱۹۲۳
پ‍اش‍ا، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۸-
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌، ص‍ف‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<فرآیندهای = فرایندهای >تصادفی
راس ، شلدون ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۴‬,‭ر۲‌ف۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی برای آمار( رشته آمار)
پاشا، عین الله ، ۱۳۲۸- ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌پ۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نخستین درس در< فرایندهای = فرآیندهای >تصادفی
کارلین ، سمیوئل ،- ۱۹۲۳ ؛  [تهران ] موسسه نشر علوم نوین ، صفار   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۴‬,‭‌ک۲‌ن۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک