کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ازی‍ن‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸-۱۲۸۰ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ی‍راز -- آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
ای‍ران‌ -- ش‍اه‍ان‌ و ف‍رم‍ان‍روای‍ان‌ -- داس‍ت‍ان‌
زی‍وره‍ا -- ای‍ران‌ -- ل‍رس‍ت‍ان‌
س‍ه‍روردی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ب‍ن‌ح‍ب‍ش‌،۵۴۹ ؟- ۵۸۷ ق‌ --.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
س‍ک‍ه‌ه‍ای‌ م‍غ‍ول‍ی‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ای‌ از اوض‍اع‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ - ت‍اری‍خ‍ی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ گ‍رم‍س‍ار
ج‍ی‍رف‍ت‌ -- آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌
گ‍رم‍س‍ار
ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌
س‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ - ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‌
ع‍ک‍اس‍ی‌ در ب‍اس‍ت‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ک‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍ی‍ک‍ر ت‍راش‍ی‌ ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‌
م‍وزه‌ م‍ی‍رزا م‍ح‍م‍د ک‍اظم‍ی‍ن‍ی‌
س‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ س‍اس‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‌طه‍ران‍ی‌، ن‍دا، ۱۳۵۸-
م‍ح‍م‍دی‌وای‍ق‍ان‍ی‌، ک‍اظم‌،۱۳۴۰-
رس‍ول‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
ه‍م‍ت‍ی‌ پ‍ورگ‍ش‍ت‍ی‌، آن‍ی‍ت‍ا،
ک‍واک‍ب‍ی‍ان‌، م‍ص‍طف‍ی‌،۱۳۴۱-
ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ی‍رزا ق‍اج‍ار،
ن‍وش‌ آذر اس‍دی‌
ارن‍س‍ت‌ ب‍اب‍ل‍ون‌
<گ‍رل‍د=گ‍رول‍د >وال‍زر
اس‍دی‌، ن‍وش‌ آذر
ف‍رزان‍ه‌ ق‍ائ‍ی‍ن‍ی‌
پ‍ی‍ران‌، ص‍دی‍ق‍ه‌
م‍ی‍ن‍و ک‍ری‍م‌ ن‍ی‍ا
ج‍ع‍ف‍ر ول‍دان‍ی‌ ، اص‍غ‍ر
ام‍ی‍ن‌ ام‍ی‍ن‍ی‌
ع‍ل‍ی‍زاده‌ م‍ق‍دم‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا،
 
ناشر:
پ‍ازی‍ن‍ه‌
پ‍ازی‍ن‍ه‌، م‍وزه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
: پ‍ازی‍ن‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ وات‍ش‍ارات‍ی‌ پ‍ازی‍ن‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ پ‍ازی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هفت قطره از جاری زلال اندیشه امام خمینی ( ره )
کواکبیان ، مصطفی ،۱۳۴۱- ؛  تهران پازینه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۶‬,‭‌ک۹‍ه۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ایران و حقوق < بین الملل = بین الملل >
جعفر ولدانی ، اصغر ؛  تهران موسسه فرهنگی واتشاراتی پازینه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۳۶۹۵‬,‭‌ج۷‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع شهرهای تاریخی ایران ، جاذبه های فرهنگی تاریخی و طبیعی استان فارس
رسولی ، هوشنگ ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پازینه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۹۷‬,‭ر۵ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به گرمسار
اسدی ، نوش آذر ؛  تهران پازینه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۱۱۷‬,‭ر۷‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سکه های ایران در دوره هخامنشی ( سکه شناسی )
ارنست بابلون ؛  پازینه   ،
شماره راهنما: ‭CJ‬,‭۳۷۶۴‬,‭‌ب۲ ‌س۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
معرق روی چوب
مینو کریم نیا ؛  پازینه   ،
شماره راهنما: ‭TT‬,‭۱۹۲‬,‭‌ک۴ ‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به گرمسار سرزمین خورشید درخشان -جلد دوم
نوش آذر اسدی ؛  پازینه   ،
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۱۱۷‬,‭ر۷ ‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به گرمسار سرزمین خورشید درخشان - جلد اول
نوش آذر اسدی ؛  پازینه   ،
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۱۱۷‬,‭ر۷ ‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سکه های ساسانی
امین امینی ؛  تهران پازینه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭CJ‬,‭۳۷۶۴‬,‭‌ف‍لا ۸ ‌س۸۳‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سکه های ایران قبل از اسلام
امین امینی ؛  تهران , تهران پازینه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭CJ‬,‭۳۷۶۴‬,‭‌ک ۳ ‌س۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نقوش اقوام شاهنشاهی هخامنشی
<گرلد=گرولد >والزر ؛  تهران پازینه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۵۵‬,‭‌ت۳و۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سکه های دوره صفویه
فرزانه قائینی ؛  تهران پازینه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭CJ‬,‭۷۶۴‬,‭‌ق۲‌س۸‌پ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی در سکه های اولجایتو هشتمین ایلخان مغول
علیزاده مقدم ، حمیدرضا، ؛  تهران : پازینه   ، ،۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭CJ‬,‭۳۷۶۴‬,‭‌ع۸‌پ۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سهروردی دانای حکمت باستان
محمدی وایقانی ، کاظم ،۱۳۴۰- ؛  تهران پازینه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BBR‬,‭۷۷۲‬,‭‌م۳‌س۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
عکاسی در باستان شناسی و نگاهی بر عکاسی مردم نگاری
حسین طهرانی ، ندا، ۱۳۵۸- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۷۷۱۶۷۴- ۶۶۹۶۱۵۲۲ - ۶۶۹۷۵۲۴۶-۷ - ۰۹۱۲۱۰۵۴۰۹۸ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . کارگر جنوبی ، نرسیده به روانمهر، بن بست گشتاسب ، پ .۶۶ پازینه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۷۷۵‬,‭‌ح۵‌ع۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نامه خسروان :داستان پادشاهان پارس از آغاز تا پایان ساسانیان که سودمند
جلال الدین میرزا قاجار، ؛  تهران پازینه   ، ۱۳۸۹-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۵‬,‭‌ج۸‌ن۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
زیورآلات گنجینه لرستان
همتی پورگشتی ، آنیتا، ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۷۷۱۶۷۴- ۶۶۹۶۱۵۲۲ - ۶۶۹۷۵۲۴۶-۷ - ۰۹۱۲۱۰۵۴۰۹۸ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . کارگر جنوبی ، نرسیده به روانمهر، بن بست گشتاسب ، پ .۶۶ پازینه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۷۳۰۱‬,‭‌ف‍لا۹،‍ه۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آثار گنجینه جیرفت : اشیاء سنگ صابونی و سنگ مرمر...با گزارش دکتر یوسف مجیدزاده
پیران ، صدیقه ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۷۷۱۶۷۴- ۶۶۹۶۱۵۲۲ - ۶۶۹۷۵۲۴۶-۷ - ۰۹۱۲۱۰۵۴۰۹۸ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . کارگر جنوبی ، نرسیده به روانمهر، بن بست گشتاسب ، پ .۶۶ پازینه ، موزه ملی ایران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۸۱‬,‭‌ی۵،‌پ۹۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک