کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ارس‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ره‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ --روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- راه‌ رس‍م‌ زن‍دگ‍ی‌
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
<م‍ی‍راف‍ض‍ل‌= م‍ی‍ر اف‍ض‍ل‌>، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۱-
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌،۱۳۱۱-
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۱- ۱۳۹۱
م‍ع‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ۱۳۴۷- ۱۲۸۸
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍در ع‍ل‍ی‌
ن‍وری‌ ق‍اس‍م‌ آب‍ادی‌، رب‍اب‍ه‌ ، ۱۳۴۴-
 
ناشر:
پ‍ارس‍ا
ن‍ش‍ر پ‍ارس‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل داده های < چند متغیری = چندمتغیری >در پژوهش رفتاری
هومن ، حیدرعلی ،۱۳۱۱- ؛  تهران نشر پارسا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‍ه۹‌ت۲۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آمار توصیفی در علوم رفتاری
هومن ، حیدر علی ؛  تهران نشر پارسا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‍ه۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمایی برای سازگاری با زندگی دانشجویی
نوری قاسم آبادی ، ربابه ، ۱۳۴۴- ؛  تهران پارسا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۶۰۹‬,‭‌ن۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل ، قابل استفاده برای دانشجویان رشته های علوم پایه و مهندسی
<میرافضل = میر افضل >، محسن ، ۱۳۴۱- ؛  تهران پارسا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌م۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<اندازه گیریهای = اندازه گیری های >روانی و تربیتی ( فن تهیه تست و پرسشنامه )
هومن ، حیدرعلی ، ۱۳۱۱- ۱۳۹۱ ؛  تهران پارسا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گلهای جاویدان ( شرح حال ۶۱ تن از شاعران ایران زمین )
معیری ، محمدحسن ، ۱۳۴۷- ۱۲۸۸ ؛  تهران پارسا   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۵۴۲‬,‭‌م۶‌گ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک