کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ارت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍وان‍س‍ی‍ون‍ه‍ا( م‍وس‍ی‍ق‍ی‌)
ب‍اغ‍س‍ازی‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ زورخ‍ان‍ه‌ای‌
ف‍وگ‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
س‍ی‍ن‍م‍ا
س‍ه‌ت‍ار -- آم‍وزش‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌
اد۱۲۳
ف‍وگ‌ و پ‍رل‍ود( پ‍ی‍ان‍و)
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
س‍ی‍اس‍ت‌ در س‍ی‍ن‍م‍ا -- ت‍اری‍خ‌
ت‍ران‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ -- پ‍ارت‍ی‍س‍ی‍ون‌
ت‍ار -- آم‍وزش‌
 
پدیدآور:
ف‍ری‍دون‌ ج‍ن‍ی‍دی‌
ع‍طا ال‍ه‌ خ‍رم‌
ص‍م‍دی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
رولان‌، روم‍ن‌، ۱۸۶۶- ۱۹۴۴
س‍وای‍ن‌، دوای‍ت‌
روح‍ان‍ی‌، غ‍زال‍ه‌
ب‍اخ‌، ی‍وه‍ان‌ س‍ب‍اس‍ت‍ی‍ان‌، ۱۶۸۵- ۱۷۵۰
راس‍ت‌ گ‍ف‍ت‍ار، ک‍اظم‌
ورال‌، ج‍ان‌، ۱۹۰۸-
ک‍ارل‌ ک‍ل‍وس‌
ن‍ج‍ف‍ی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، ف‍رام‍رز
ج‍ن‍ی‍دی‌، ف‍ری‍دون‌
اگ‍ری‌، لاج‍وس‌
ف‍اراب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۲۶۰ ؟- ۳۳۹ ق‌
ج‍ون‌ ل‍س‍ت‌
ام‍ی‍ن‌، م‍ه‍رداد
ح‍ج‍ازی‌، اس‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۰-
 
ناشر:
پ‍ارت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
تکنیکهای مضرابی برای تار
حجازی ، اسدالله ، ۱۳۲۰- ؛  [تهران ] پارت   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۶۵۴‬,‭‌ت۲‌ح۳۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فوگ و انوانسیون :فنون اصلی آهنگسازی در تئوری و عمل
ورال ، جان ، ۱۹۰۸- ؛  تهران پارت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۵۹‬,‭و۴‌ف۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زمینه شناخت موسیقی ایرانی
جنیدی ، فریدون ؛  تهران پارت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۳۷۵۶‬,‭‌ج۹ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
انوانسیونهای دو صدایی باخ snoitnevni tsap - owT><
باخ ، یوهان سباستیان ، ۱۶۸۵- ۱۷۵۰ ؛  تهران پارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۲۴۷‬,‭‌ب۲‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پرلودها و فوگ های کوچک باخ seuguF dna sedulerp trohS><
باخ ، یوهان سباستیان ، ۱۶۸۵- ۱۷۵۰ ؛  تهران پارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۲۴۷‬,‭‌ب۲‌پ۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آهنگهای اصیل ایرانی برای ارگ و پیانو و سازهای مختلف
امین ، مهرداد ؛  [تهران ] پارت   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۳‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
موسیقی ایرانی بر سه تار
امین ، مهرداد ؛  [تهران ] پارت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۶۵۴‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فن داستان و نمایشنامه نویسی
اگری ، لاجوس ؛  تهران پارت   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۶۶۱‬,‭‌ف‍لا۷‌ف۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تراژدیهای ایمان :سن لویی ، آیرت ، آن زمان فرا خواهد رسید
رولان ، رومن ، ۱۸۶۶- ۱۹۴۴ ؛  [تهران ] پارت   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۲۶۱۷‬,‭و۸۲آ۱۸‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر تاریخ سیاست در سینما
راست گفتار، کاظم ؛  [تهران ] پارت   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵/۹‬,‭‌س۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
موسیقی کبیر فارابی
فارابی ، محمدبن محمد،۲۶۰ ؟- ۳۳۹ ق ؛  [تهران ] پارت   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۱۷۱‬,‭‌ف۲،‌م۹۰۴۱‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طراحی باغ و احداث فضای سبز
روحانی ، غزاله ؛  [تهران ] پارت   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۴۷۲‬,‭ر۹ط۴‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فیلمنامه نویسی برای فیلمهای مستند
سواین ، دوایت ؛  تهران پارت   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۶‬,‭‌س۸۶‌ف۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه فیلم و فیلمساز
صمدی ، هوشنگ ؛  تهران پارت   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۴‬,‭‌ص۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ریتمهای ورزشی ( ریتمهای زورخانه ای )
نجفی تهرانی ، فرامرز ؛  [تهران ] پارت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۷۲۵‬,‭‌ت۹‌ن۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پیانو کلاسیک
جون لست ؛  پارت   ،
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۳۱۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
موسیقی ملی ایران و ترانه های ملی ایران
عطا اله خرم ؛  پارت   ،
شماره راهنما: ‭MT‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
موسیقی ملی ایران و ترانه های ملی ایران
عطا اله خرم ؛  پارت   ،
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۲۲۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
زمینه شناخت موسیقی ایرانی
فریدون جنیدی ؛  پارت   ،
شماره راهنما: ‭MT‬,‭‌ف۶ ز۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دوره کامل آموزش ارگ الکترونیک
کارل کلوس ؛  پارت   ،
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۲۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2