کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وی‍ن‍دوز ان‌ .ت‍ی‌ .م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
وی‍ن‍دوز ۲۰۰۰ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌(ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍رو س‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز،swodniwrof tcejorP tfosorciM
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ، س‍رور
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
وی‍ن‍دوز ۹۸ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
 
پدیدآور:
ک‍ری‍گ‌، دب‍ورا
ک‍و، پ‍ی‍ت‍ر،۱۹۵۹-
<ف‍ول‍ت‍ون‌= ف‍ول‍ت‍ن‌>، ج‍ن‍ی‍ف‍ر
ق‍ن‍ب‍رزاده‌، رض‍ا
زارع‌پ‍ور،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ان‍زان‍ی‌،ام‍ی‍راس‍ع‍د،۱۳۳۹-
ف‍ول‍ی‌، ت‍اد
ای‍ون‍س‌، ک‍ت‍ی‌
ت‍ای‍ت‍ل‌،اد.
ت‍ف‍ق‍دی‌ ج‍ام‍ی‌، اح‍م‍د
س‍ال‍م‍ی‌ف‍ی‍ه‌، ک‍ی‍وان‌، ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
پ‍ری‌، گ‍رگ‌
ک‍س‍ل‌، پ‍ل‌،۱۹۵۸-
رن‍ج‍ب‍ران‌، م‍ج‍ی‍د
ل‍وای‍ن‌، ج‍ان‌
س‍اس‍ی‍ن‍س‍ک‍ی‌،ب‍اری‌
وای‍س‍ک‍وپ‍ف‌، ج‍ی‍ن‌
پ‍رس‍ن‌، رن‌،۱۹۴۸-
 
ناشر:
آذی‍ن‌ رای‍ان‍ه‌
ن‍ش‍ر ک‍اک‍ت‍وس‌
ف‍اران‌؛ ن‍ش‍ر خ‍ن‍ی‍ا
ن‍ص‌
ن‍ش‍ر آب‍ت‍ی‍ن‌
ارس‌ رای‍ان‍ه‌
پ‍ژوه‍ش‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌
ک‍ان‍ون‌ن‍ش‍رع‍ل‍وم‌
گ‍وی‍ه‌پ‍ژوه‌، ن‍اق‍وس‌
آص‍ال‌،ش‍ای‍گ‍ان‌
ن‍اق‍وس‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌-ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ص‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع 1.3 SWODNIW برای برنامه نویسان
پرسن ، رن ،۱۹۴۸- ؛  تهران فاران ؛ نشر خنیا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز اکسس ۹۷ در ۲۴ ساعت
مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲آ۷۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [ 89 swodniW ویندوز نود و هشت ]
لواین ، جان ؛  تهران کانون نشرعلوم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵‌ل۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی نرم افزار برنامه ریزی و کنترل پروژه
رنجبران ، مجید ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی [ tcejorp tfosorciM میکروسافت پراجکت ( ]کنترل پروژه )تحت [ 89 ,59 swodniW ویندوز۹۵ ،۹۸]
سالمی فیه ، کیوان ، ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران ارس رایانه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌س۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش اکسس ۹۷ در ۲۱ روز
تهران نص   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲آ۷۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<=8 lecxE اکسل ۸ > تحت ویندوز ۹۵( فارسی - لاتین )
وایسکوپف ، جین ؛  تهران نشر کاکتوس   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷و۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [0.4 revres TN swodniWویندوز ان تی سرور۴/۰]
فولی ، تاد ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف۸۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز ویندوز۹۸[ نود و هشت ]در بیست و یک روز
کسل ، پل ،۱۹۵۸- ؛  تهران نشر آبتین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ک۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی < =89 swodniW ویندوز۹۸>
پری ، گرگ ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌پ۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی < =revres 0002 swodniW ویندوز دوهزار سرور>
ساسینسکی ،باری ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌س۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ویژوال بیسیک ۵/۰ 0.5 cisaB lausiV مباحثی در برنامه نویسی پیشرفته
زارع پور،علیرضا ؛  تهران موسسه علمی -فرهنگی نص   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭و۹۵ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش طلایی فنی و حرفه ای ویندوز ۹۸ =89 swodniW
انزانی ،امیراسعد،۱۳۳۹- ؛  تهران پژوهش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی <= ten.swodniW( 3002 revreS swodniW ویندوز سرور۲۰۰۳( ویندوز دات نت >)
تایتل ،اد. ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۲و۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع < = 0002 swodniW ویندوز۲۰۰۰>
ایونس ، کتی ؛  تهران گویه پژوه ، ناقوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ف‍لا۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کلیات رجیستری ویندوز
قنبرزاده ، رضا ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵‌ق۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی شبکه در محیط ویندوز
کو، پیتر،۱۹۵۹- ؛  تهران آذین رایانه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵‌ک۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع = ]89 swodniW ویندوز۹۸]
<فولتون = فولتن >، جنیفر ؛  تهران آصال ،شایگان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ف۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع [ =79 lecxE اکسل ۹۷]
کریگ ، دبورا ؛  تهران دیباگران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸‬,‭‌ف‍لا۷‌ک۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آموزش جامع برنامه نویسی =[ cisaB lausiV ویژوال بیسیک ]؛ ارتباط ویژوال بیسیک با بانکهای اطلاعاتی
تفقدی جامی ، احمد ؛  تهران مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2