کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وی‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ری‍ه‍ای‌ زم‍ان‍ی‌
س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌
 
پدیدآور:
وی‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
ش‍ارپ‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ اف‌
 
ناشر:
ات‍ح‍اد
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < سریهای = سری های >زمانی :روشهای یک متغیری و< چند متغیری = چندمتغیری >
وی ، ویلیام ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۹۰-۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۸۰‬,‭و۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت < سرمایه گذاری = سرمایه گذاری >
شارپ ، ویلیام اف ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۵۲۱‬,‭‌ش۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک