کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وک‍ی‍ل‌، ام‍ی‍رس‍اع‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر
ح‍ق‌ م‍ول‍ف‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د --ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر(ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌)
ح‍ق‍وق‌ اس‍اس‍ی‌ --ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
پدیدآور:
وک‍ی‍ل‌، ام‍ی‍رس‍اع‍د
 
ناشر:
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
م‍ج‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حمایت از حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران
وکیل ، امیرساعد ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۱۶۰/۲‬,‭و۸‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سازمانها و کارگزاریهای ملل متحد و نقش آنها در ایران
وکیل ، امیرساعد ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۹۵۴‬,‭و۸‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بشر، صلح و امنیت بین المللی
وکیل ، امیرساعد ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۲۴۰/۴‬,‭و۸‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی
وکیل ، امیرساعد ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳‬,‭و۸‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نسل سوم حقوق بشر( حقوق همبستگی )
وکیل ، امیرساعد ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۲۴۰/۴‬,‭و۸‌ن۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی
وکیل ، امیرساعد ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳‬,‭و۸‌ق۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک