کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ول‍ی‍دی‌، ص‍ال‍ح‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا --ای‍ران‌
چ‍ک‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ول‍ی‍دی‌، ص‍ال‍ح‌
ول‍ی‍دی‌، ص‍ال‍ح‌، ۱۳۱۵-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر داد
س‍م‍ت‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی
ولیدی ، صالح ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭و۸‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی :چک پرداخت نشدنی براساس آخرین اصلاحات قانون صدور چک
ولیدی ، صالح ؛  تهران نشر داد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۲۵۶‬,‭و۸‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی ...براساس آخرین اصلاحات قانونی
ولیدی ، صالح ، ۱۳۱۵- ؛  تهران امیرکبیر   ، -۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۲۵۶‬,‭و۸‌ح۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک