کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ول‍ش‌، اس‍ت‍وارت‌ ک‍ری‌،
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍اش‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ - م‍ی‍ن‍ی‍ات‍ور
ت‍ذه‍ی‍ب‌ - م‍ی‍ن‍ی‍ات‍ور ای‍ران‍ی‌
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹- ۴۱۶ ؟ق‌ . -.ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -- ن‍ق‍اش‍ی‌ه‍ا، م‍ی‍ن‍ی‍ات‍وره‍ا و غ‍ی‍ره‌
ت‍ذه‍ی‍ب‌ ای‍ران‍ی‌
 
پدیدآور:
ول‍ش‌، اس‍ت‍وارت‌ ک‍ری‌
ول‍ش‌، اس‍ت‍وارت‌ ک‍ری‌،
ی‍ح‍ی‍ی‌ ذک‍اء . اس‍ت‍وارت‌ ک‍ری‌ ول‍ش‌
اس‍ت‍وارت‌ ک‍ری‌ ول‍ش‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را (ی‍س‍اول‍ی‌)
ی‍س‍اول‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نقاشی ایرانی :نسخه نگاره های عهد صفوی
ولش ، استوارت کری ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۳۲۴۱‬,‭و۸‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مینیاتورهای مکتب ایران و هند
یحیی ذکاء . استوارت کری ولش ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۱۳۳۷‬,‭‌ف‍لا۹۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نقاشی ایرانی
استوارت کری ولش ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۳۳۲۴۱‬,‭و ۸ ‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مرقع شاهنامه شاه طهماسبی
ولش ، استوارت کری ، ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۳۳۹۹،/‌ف۴،و۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک