کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : وق‍ت‌ --ت‍ن‍ظی‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍طال‍ع‍ه‌ و ف‍راگ‍ی‍ری‌
راه‌ و رس‍م‌ زن‍دگ‍ی‌
وق‍ت‌ --ت‍ن‍ظی‍م‌
طول‌ ع‍م‍ر -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- اس‍لام‌
وق‍ت‌ -- ت‍ن‍ظی‍م‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
وق‍ت‌ - ت‍ن‍ظی‍م‌ - داس‍ت‍ان‌
وق‍ت‌--ت‍ن‍ظی‍م‌
 
پدیدآور:
روش‌، روب‍رت‍ا
ج‍ی‌، راس‌
ن‍ی‍ن‍ان‌، م‍ای‍ک‍ل‌، ۱۹۵۳ - م‌
اس‍م‍ی‍ت‌، ه‍ی‍رم‌
ه‍ی‍ن‍دل‌، ت‍ی‍م‌
پ‍ه‍ل‍وان‍ی‍ان‌،اح‍م‍د،۱۳۵۴-
ش‍ف‍رد، ج‍ی‍م‍ز اف‌.
آل‍در، ه‍ری‌
گ‍وه‍ری‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌،۱۳۲۱-
خ‍ان‌پ‍وراردس‍ت‍ان‍ی‌، س‍م‍ان‍ه‌،۱۳۶۲-
ب‍لان‍چ‍ارد، ک‍ن‌
 
ناشر:
م‍ث‍ل‍ث‌
ه‍م‍ای‌ دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
رش‍د
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌
س‍ارگ‍ل‌
س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ف‍را
م‍درس‍ه‌
ج‍ی‍ح‍ون‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
من باید موفق شوم :مدیریت زمان برای دانش آموزان
پهلوانیان ،احمد،۱۳۵۴- ؛  تهران مدرسه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌پ۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت زمان
روش ، روبرتا ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭و۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت زمان
هیندل ، تیم ؛  تهران سارگل   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭و۷‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت زمان و برنامه ریزی
خان پوراردستانی ، سمانه ،۱۳۶۲- ؛  اصفهان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭و۷‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای مطالعه در دانشگاهها و مدرسه ها
شفرد، جیمز اف . ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۹‬,‭‌ش۷‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بر خود :ارزشهایتان را زندگی کنید
اسمیت ، هیرم ؛  تهران سازمان فرهنگی فرا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیر وقت شناس و هدف دار
بلانچارد، کن ؛  تهران جیحون   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭و۷‌ب۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه کتاب مدیر یک دقیقه ای
بلانچارد، کن ؛  تهران ۱۳۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اغتنام فرصت و ارزش عمر
گوهری ، اسماعیل ،۱۳۲۱- ؛  تهران همای دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲/۶۵‬,‭‌گ۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت زمان
جی ، راس ؛  تهران مثلث   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭و۷ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
زندگی خردمندانه ( رویکرد شناختی - رفتاری )
نینان ، مایکل ، ۱۹۵۳ - م ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۹۸۲۰۴۰،آدرس ناشر :تهران O بلوار کشاورز - نبش 61 آذر شماره 292 کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ن۹ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
وقت طلاست ( مدیریت وقت )کسب دو برابر در نصف وقت
آلدر، هری ؛  تهران اردیبهشت   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭و۷آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک