کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وزی‍ری‌، م‍ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ل‍ی‌،پ‍ل‌،۱۸۷۹-۱۹۴۰، --آث‍ار
ن‍ق‍اش‍ی‌
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ خ‍اک‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
طراح‍ی‌
 
پدیدآور:
وزی‍ری‌ م‍ق‍دم‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۰۳-
وزی‍ری‌، م‍ح‍س‍ن‌
م‍ح‍س‍ن‌ وزی‍ری‌ م‍ق‍دم‌
ه‍اف‍ت‍م‍ان‌، ورن‍ر
ورن‍ر ه‍اف‍ت‍م‍ان‌
 
ناشر:
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ف‍دک‌ ای‍ات‍ی‍س‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌)
س‍روش‌
ص‍دا و س‍ی‍م‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیوه طراحی
وزیری مقدم ، محسن ، ۱۳۰۳- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۵-۸۱
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۳۰‬,‭و۴‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه و کار پل کلی
هافتمان ، ورنر ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۵۵۸‬,‭‍ه۲‌ک۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل مسائل دینامیک خاک
وزیری ، محسن ؛  تهران فدک ایاتیس   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۱‬,‭و۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شیوه طراحی 2 ( (
محسن وزیری مقدم ؛  صدا و سیما   ،
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۳۰‬,‭و ۴ ‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شیوه طراحی 1( (
محسن وزیری مقدم ؛  صدا و سیما   ،
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۳۰‬,‭و ۴ ‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه و کار پل کلی
ورنر هافتمان ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۵۵۸‬,‭‌ه۲ ‌ک۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک