کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : وزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ و الارش‍اد الاس‍لام‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍اب‍اطاه‍ر، ق‍رن‌۵ ق‌ -- .ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ع‍ی‍ن‌ ال‍ق‍ض‍اه‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۴۹۲- ۵۲۵ ق‌ .ش‍ارح‌
 
ناشر:
وزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ و الارش‍اد الاس‍لام‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شرح کلمات باباطاهر
عین القضاه ، عبدالله بن محمد، ۴۹۲- ۵۲۵ ق .شارح ؛  تهران وزاره الثقافه و الارشاد الاسلامی ، موسسه الطباعه و النشر   ، ۱۴۱۸ق . =۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۸۲/۶‬,‭‌ب۲،‌ک۸۰۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک