کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌- س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا -ای‍ران‌ - ت‍ب‍ری‍ز -طراح‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
م‍ش‍ه‍د --ت‍اری‍خ‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ دوب‍ع‍دی‌ -طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
ت‍اری‍خ‌-م‍ش‍ه‍د-آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌ م‍ش‍ه‍د-ه‍وی‍ت‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و اق‍ل‍ی‍م‍ی‌ و م‍ح‍ی‍طی‌- ه‍وی‍ت‌ ان‍س‍ان‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌-ه‍وی‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌-ه‍وی‍ت‌ ک‍ال‍ب‍دی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د( ق‍دی‍م‌ و م‍ع‍اص‍ر)
م‍ع‍م‍اری‌
زل‍زل‍ه‌ -ای‍ران‌
ش‍ه‍رس‍ازی‌
ب‍ت‍ون‌
م‍ع‍م‍اری‌ و ب‍زه‍ک‍اری‌-ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ه‍ری‌-م‍ع‍م‍اری‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌
س‍ن‍ن‍دج‌ --ت‍اری‍خ‌
م‍ع‍م‍اری‌ - س‍م‍ب‍ول‍ی‍س‍م‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌- ش‍ه‍ره‍ا و ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
ب‍م‌ --زل‍زل‍ه‌--۵ دی‌ م‍اه‌۱۳۸۲ --ع‍ک‍س‍ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌-ع‍وام‍ل‌ ان‍س‍ان‍ی‌-ت‍رک‍ی‍ب‌ - ت‍ن‍اس‍ب‍ات‌
اص‍ف‍ه‍ان‌ --ت‍اری‍خ‌
اردب‍ی‍ل‌ --ت‍اری‍خ‌
م‍ع‍م‍اری‌ - ع‍م‍ران‌ ش‍ه‍ری‌ - ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار
ج‍وش‍ک‍اری‌
 
پدیدآور:
ک‍ورش‌ ح‍اج‍ی‌ زاده‌
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌ .واح‍د ش‍ه‍رس‍ازی‌
س‍ال‍ی‍ن‍گ‍روس‌ ن‍ی‍ک‍وس‌ ای‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
پ‍ائ‍ول‍و ک‍ون‍ئ‍و
ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د ن‍ق‍ره‌ ک‍ار
ام‍ی‍ری‌، پ‍ی‍م‍ان‌
ع‍ل‍ی‍رض‍ا رض‍وان‍ی‌
ع‍م‍ران‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ف‍رش‍اد، ش‍ادپ‍ی‌
ن‍وری‌، زه‍را
رض‍وی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر ال‍ک‍س‍ان‍در
اورچ‍اد، دن‍ی‍س‌ ف‍رن‍ک‌
اس‍ت‍پ‍ان‌ ام‌ وی‍ل‍ر - ت‍ی‍م‍وت‍ی‌ ب‍ی‍ت‍ل‍ی‌
آق‍ای‍ی‌ س‍رب‍رزه‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
رض‍وان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ص‍ال‍ح‍ی‌
وی‍ل‍ر، اس‍ت‍ی‍ون‌ م‍اک‍س‍ول‌،۱۹۵۷ - م‌.
 
ناشر:
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌، ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌؛ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌، س‍ت‍اد ب‍ازس‍ازی‌ ب‍م‌
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ازی‌ و م‍ع‍م‍اری‌
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌، دف‍ت‍ر ت‍دوی‍ن‌ و ت‍روی‍ج‌ م‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
انواع سیمان و خواص آنها
اورچاد، دنیس فرنک ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی ، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۴‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی خواص دینامیکی زلزله های ایران
نوری ، زهرا ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی ؛ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۵۳۷/۲‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۴۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای اتصالات در< ساختمانهای = ساختمان های >فولادی
وزارت مسکن و شهرسازی ، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان   ، ۱۳۷۷-۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭ط۲۳ر۲۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ملی ساختمانی ایران
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۴۵‬,‭‌ف‍لا۹۳‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
محاسبه استاتیکی ساختمانهای دوبعدی
فرشاد، شادپی ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی ، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۳۱‬,‭‌ش۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
در جستجوی هویت شهری اصفهان
عمرانی ، مرتضی ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۷۳‬,‭‌ص۷‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جوانه های بم
آقایی سربرزه ، مجتبی ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی ، ستاد بازسازی بم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۷۵‬,‭‌ب۸‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
در جستجوی هویت شهری اردبیل
امیری ، پیمان ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۷۳‬,‭‌ف‍لا۴‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
در جستجوی هویت شهری مشهد
رضوانی ، علیرضا ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۱۲۱‬,‭‌م۵ر۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
در جستجوی هویت شهری سنندج
رضوی ، محمدرضا ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۹۵‬,‭‌س۹ر۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ملی ساختمان ایران
وزارت مسکن و شهرسازی .واحد شهرسازی ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی ، نشر توسعه ایران   ، ۱۳۸۸-۹۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۴۵‬,‭‌ف‍لا۹۳‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نوشتارهایی درباره توسعه شهری پایدار
ویلر، استیون ماکسول ،۱۹۵۷ - م . ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی ، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۷۹‬,‭ذ۲‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نوشتارهایی درباره توسعه شهری پایدار
استپان ام ویلر - تیموتی بیتلی ؛  وزارت مسکن و شهرسازی   ،
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۱۶۶‬,‭ذ۲ ‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ویژگی های محیطی فضاهای شهری امن
اسماعیل صالحی ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۵۴۳‬,‭‌ب ۴ ‌ص۲‬,‭۱۳۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ شهرسازی جهان اسلام
پائولو کونئو ؛  وزارت مسکن و شهرسازی   ،
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۱۱۳‬,‭‌ک ۹ ‌ت۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
یک نظریه معماری
سالینگروس نیکوس ای ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌ی۷۷‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر هویت اسلامی در معماری و شهر سازی
عبدالحمید نقره کار ؛  وزارت مسکن و شهرسازی   ،
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۳۸۰‬,‭‌ن ۷ د۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
در جستجوی هویت شهری مشهد
علیرضا رضوانی ؛  وزارت مسکن و شهرسازی   ،
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۱۲۱‬,‭‌ش۸۷ ر۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
زبان الگو : شهرها
کریستوفر الکساندر ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۵۰۰‬,‭‌ف‍لا۷ ز۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دومان
کورش حاجی زاده ؛  وزارت مسکن و شهرسازی   ،
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۰۸‬,‭‌ت۲‌ح۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2