کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌؛ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ت‍ون‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ دوب‍ع‍دی‌ -طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
زل‍زل‍ه‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
اورچ‍اد، دن‍ی‍س‌ ف‍رن‍ک‌
ف‍رش‍اد، ش‍ادپ‍ی‌
ن‍وری‌، زه‍را
 
ناشر:
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌؛ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
انواع سیمان و خواص آنها
اورچاد، دنیس فرنک ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی ، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۴‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی خواص دینامیکی زلزله های ایران
نوری ، زهرا ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی ؛ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۵۳۷/۲‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۴۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
محاسبه استاتیکی ساختمانهای دوبعدی
فرشاد، شادپی ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی ، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۳۱‬,‭‌ش۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک