کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر، اداره‌ ک‍ل‌ ن‍گ‍ارش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍ش‍ه‍ای‌ ت‍زی‍ی‍ن‍ی‌ - ای‍ران‌
ن‍ق‍اش‍ی‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ض‍ی‍اءپ‍ور، ج‍ل‍ی‍ل‌،۱۳۰۷-
<ض‍ی‍ا پ‍ور= ض‍ی‍اءپ‍ور>، ج‍ل‍ی‍ل‌،۱۳۰۷-
 
ناشر:
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر، اداره‌ ک‍ل‌ ن‍گ‍ارش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نقوش زینتی در ایران زمین :از کهن ترین زمان تا دوره مادها
<ضیا پور= ضیاءپور>، جلیل ،۱۳۰۷- ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل نگارش   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۲۰۵‬,‭‌ض۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنائی با رنگ آمیزی در آثار هنری ایرانیان از کهن ترین زمان تا دوره صفویه
ضیاءپور، جلیل ،۱۳۰۷- ؛  تهران وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل نگارش   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۰‬,‭‌ض۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک