کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ه‍ن‍ره‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ورو، ه‍ن‍ری‌ دی‍وی‍د، ۱۸۱۷- ۱۸۶۲ . در ادب‍ی‍ات‌divaD yrneH ,uaerohT
ن‍م‍ای‍ش‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
آرت‍ور، آن‍ت‍ون‍ن‌، ۱۸۹۶- ۱۹۴۸ ،ninotnA ,duatrA
ن‍م‍ای‍ش‌ -- ت‍اری‍خ‌
اد۱۲۳
دا۱۲۳
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
س‍ی‌۱۲۳
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ن‍م‍ای‍ش‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ -- ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا -- ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ آف‍ری‍ق‍ای‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
ب‍ن‍ه‍ام‌، م‍ارت‍ی‍ن‌
پ‍وررض‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌
لارن‍س‌، ج‍روم‌، ۱۹۱۵-
وای‍ت‍ی‍ن‍گ‌، ج‍ان‌ راب‍رت‌، ۱۹۱۷- ۱۹۶۳
طی‍اری‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۱۷-
اون‍ی‍ل‌، ی‍وج‍ی‍ن‌ گ‍ل‍دس‍ت‍ون‌، ۱۸۸۸- ۱۹۵۳
گ‍ت‍س‌، ک‍ورت‌، ۱۸۸۸- ۱۹۶۰
م‍وذن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۷-
س‍ت‍اری‌، ج‍لال‌، ۱۳۱۰-
داوس‍ون‌
م‍ع‍روف‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۳۶-
خ‍ل‍ج‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۲۹-
ح‍ام‍دی‌، غ‍لام‍رض‍ا، گ‍ردآورن‍ده‌
وی‍ان‌، ب‍وری‍س‌، ۱۹۲۰- ۱۹۵۹
ای‍وب‍ی‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ن‍م‍ای‍ش‌ (م‍رک‍ز ه‍ن‍ره‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌ - وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌)
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ه‍ن‍ره‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌، دف‍ت‍ر ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ول‍ی‍د م‍ت‍ون‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌
ن‍م‍ای‍ش‌ (م‍رک‍ز ه‍ن‍ره‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌، وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌)
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍م‍ای‍ش‌ (م‍رک‍ز ه‍ن‍ره‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌)
ن‍م‍ای‍ش‌ (م‍رک‍ز ه‍ن‍ره‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌)
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ه‍ن‍ره‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
تا زیر میز فرمانده :نمایشنامه ( تریلوژی )
طیاری ، محمود، ۱۳۱۷- ؛  تهران نمایش (مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۴۶‬,‭‌ی۳‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تئاتر در مشرق زمین
تهران نمایش (مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۱۰۳‬,‭د۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تئاتر قرن بیستم
تهران نمایش (مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۱۰۳‬,‭د۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تئاتر در غرب
تهران نمایش (مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )   ، ۱۳۷۰-
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۱۰۳‬,‭د۲،۳.‌ج‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پویه
حامدی ، غلامرضا، گردآورنده ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مرکز هنرهای نمایشی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۷۰۷‬,‭‌ح۲‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آن شب که " تورو "زندانی بود( نمایشنامه در دو پرده )
لارنس ، جروم ، ۱۹۱۵- ؛  [تهران ] نمایش (مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )   ، [۱۳۶۸؟]
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۳۵‬,‭‌ل۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تئاتر نوجوانان
پوررضائیان ، مهدی ؛  [تهران ] نمایش (مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۳۱۵۵‬,‭‌پ۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آهنگ رزم
وایتینگ ، جان رابرت ، ۱۹۱۷- ۱۹۶۳ ؛  تهران نمایش (مرکز هنرهای نمایشی ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭و۲۵آ۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دلی بای و آهو :نمایشنامه در سه پرده
معروفی ، عباس ، ۱۳۳۶- ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مرکز هنرهای نمایشی ، دفتر تهیه و تدوین و تولید متون نمایشی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۹۱/۷‬,‭‌م۶د۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تئاتر امروز افریقا
بنهام ، مارتین ؛  [تهران ] انتشارات نمایش (مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭PL‬,‭۸۰۱۰‬,‭‌ب۹‌ت۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آنتونن آرتو :شاعر دیده ور صحنه تئاتر
ستاری ، جلال ، ۱۳۱۰- ؛  تهران نمایش (مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۲۶۰۱‬,‭ر۱۴‌ی۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
همزادان ماه :نمایش در ۲ پرده
ایوبی ، محمد ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مرکز هنرهای نمایشی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۶۲‬,‭‌ی۹۲‍ه۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نخستین آدم
اونیل ، یوجین گلدستون ، ۱۸۸۸- ۱۹۵۳ ؛  تهران نمایش (مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۰۳‬,‭و۹۸‌ن۳‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نمایشنامه و ویژگیهای نمایشی
داوسون ؛  تهران نمایش (مرکز هنرهای نمایشی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۷۰۷‬,‭د۲‌ن۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه نمایشنامه :شیر و موش ، غول و آبادی ، سه ماهی ، دوستی
خلج ، منصور، ۱۳۲۹- ؛  تهران نمایش (مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۴۰‬,‭‌ل۳۷۵‌م۳‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ضیافت چای ژنرالها
ویان ، بوریس ، ۱۹۲۰- ۱۹۵۹ ؛  تهران نمایش (مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۲۶۴۷‬,‭‌ی۲‌ض۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کیسه بوکس
موذنی ، علی ، ۱۳۳۷- ؛  تهران انتشارات نمایش (مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۳‬,‭‌م۹‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پروفسور دکتر هیوپ پرتوریوس = suirotarP -poiH .deM .rD .forP: پزشک متخصص جراحی و امراض زنان :نمایشنامه ای در هفت پرده
گتس ، کورت ، ۱۸۸۸- ۱۹۶۰ ؛  تهران نمایش (مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PT‬,‭۸۲۰‬,‭‌پ۵‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی تئاتر
ایران .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .مرکز هنرهای نمایشی .دفتر پژوهش های تئاتری ؛  تهران نمایش (مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵۷۸۱‬,‭‌ف‍لا۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
گلبرگ :مجموعه نمایشنامه های ایرانی ویژه کودکان و نوجوانان
[تهران ] نمایش (مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )   ، ۱۳۶۹-
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۲۰۱‬,‭‌گ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2