کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ درس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍درس‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍وام‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ درس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت آموزشی و شناخت سازمان و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش ، سال دوم مراکز تربیت درس مشترک کلیه رشته ها
جوام ، محمدحسین ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، دفتر تحقیقات و برنامه ریزی درسی   ، ۱۳۶۷،۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۵‬,‭‌ج۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک