کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : واک‍ف‌ م‍ارالان‍ی‌، م‍ن‍ی‍ره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌ - ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
واک‍ف‌ م‍ارالان‍ی‌، م‍ن‍ی‍ره‌
 
ناشر:
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد وم‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی تکنولوژی سنتی ایران
واکف مارالانی ، منیره ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد ومدارک علمی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۳۳۹۶‬,‭و۲۳۴‌ک‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک