کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وال‍ت‍ر ف‍اس‍ت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
طراح‍ی‌ ح‍ی‍وان‍ات‌ -گ‍رب‍ه‌
طراح‍ی‌ س‍ر
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍ن‍ری‌
طراح‍ی‌ ب‍ا م‍داد
ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ - طراح‍ی‌ ان‍س‍ان‌ - ب‍دن‌ ان‍س‍ان‌ در ه‍ن‍ر
ن‍ق‍اش‍ی‌ م‍ت‍ح‍ر - م‍ت‍ح‍رک‌ س‍ازی‌
طراح‍ی‌ ب‍ا م‍داد -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
طراح‍ی‌ ص‍ورت‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
طراح‍ی‌
 
پدیدآور:
وال‍ت‍ر . ت‍ی‌ . ف‍اس‍ت‍ر
وال‍ت‍ر ت‍ی‌ ف‍اس‍ت‍ر
ف‍اس‍ت‍ر، وال‍ت‍ر ت‍ام‍س‌، ۱۸۹۱-
ف‍وس‍ت‍ر، وال‍ت‍ر ت‍ام‍س‌، ۱۸۹۱-
ژن‌ ف‍ران‍ک‌ ل‍ورن‍س‌ ب‍ی‍ور ک‍ول‍ن‍د - وال‍ت‍ر ف‍اس‍ت‍ر
وال‍ت‍ر ف‍اس‍ت‍ر
وال‍ت‍ر ت‍ی‌ . ف‍اس‍ت‍ر ارن‍س‍ت‌ ت‍ون‍ک‌
ف‍ران‍ک‌، ژن‌، طراح‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ آب‍ان‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را (ی‍س‍اول‍ی‌)
ی‍س‍اول‍ی‌
ی‍س‍اوی‌
اس‍ل‍ی‍م‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را
ب‍ه‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی :برای استادان و دانشجویان
فوستر، والتر تامس ، ۱۸۹۱- ؛  تهران بهار   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۶۰‬,‭‌ف۲آ۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی چهره با مدل نقاشی از چهره
فاستر، والتر تامس ، ۱۸۹۱- ؛  تهران بهار   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۷۰‬,‭‌ف۲ط۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی از حیوانات بامداد
فرانک ، ژن ، طراح ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۸۰‬,‭‌ف۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طراحی از حیوانات
ژن فرانک لورنس بیور کولند - والتر فاستر ؛  تهران یساوی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۸۹۵‬,‭‌ف‍لا ۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی برای استادان و دانشجویان
والتر . تی . فاستر ؛  بهار   ،
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۶۵‬,‭‌ف۲ آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
طراحی از اسب
والتر تی . فاستر ارنست تونک ؛  بهار   ،
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۸۰‬,‭‌ف۲ ط۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
صد و یک 101 ( (چهره
والتر تی فاستر ؛  بهار   ،
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۷۰‬,‭‌ف۲ ‌ص۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طراحی چهره با مدل نقاشی از چهره
والتر تی فاستر ؛  بهار   ،
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۷۰‬,‭‌ف۲ ط۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روش آسان در طراحی
والتر فاستر ؛  اسلیمی   ،
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۳۰‬,‭‌ف۲ ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طراحی از حیوانات )3(
والتر فاستر ؛  فرهنگسرا   ،
شماره راهنما: ‭NC‬,‭‌ح۶ ط۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی مقدماتی بدن انسان
والتر فاستر ؛  تهران کتاب آبان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۶۰‬,‭‌ف۲آ۸۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طراحی
والتر فاستر ؛  تهران کتاب آبان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۱۷۶۵‬,‭‌ف۲‌ن۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
طراحی سر انسان
والتر فاستر ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۷۰‬,‭‌ف۲ط۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک