کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍م‍ای‍ش‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ -- ق‍رن‌ ۲۰ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ف‍ع‍ل‍ه‍ای‌ م‍رک‍ب‌
ب‍ی‍م‍ه‌ اع‍ت‍ب‍اری‌ ص‍ادرات‌
اد۱۲۳
ت‍ع‍زی‍ه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ج‍ب‍ر -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ب‍ه‍ره‌وری‌ ک‍ار -- ژاپ‍ن‌
راه‍ه‍ا - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - ای‍ران‌ - اص‍ف‍ه‍ان‌( اس‍ت‍ان‌)
 
پدیدآور:
ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۳۹-
ت‍اک‍وچ‍ی‌، ه‍ی‍روت‍اک‍ا
م‍خ‍ت‍اری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ن‍ص‍رآب‍ادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
س‍وی‍ن‍ک‍ا، ول‍ه‌، ۱۹۳۴-
ص‍ال‍ح‍ی‌ص‍دق‍ی‍ان‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
خ‍ل‍ج‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۲۹ - ، اق‍ت‍ب‍اس‌ک‍ن‍ن‍ده‌
ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ج‍ی‍د
س‍اس‍ان‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ش‍م‍اس‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍ی‌
رض‍ا ب‍دل‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ج‍ع‍ف‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌م‍ح‍م‍د، ۱۹۳۸-
م‍ع‍روف‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۳۶-
ک‍اخ‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
ن‍ی‍روم‍ن‍د، م‍ح‍س‍ن‌
ن‍اظرزاده‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، ف‍ره‍اد، ۱۳۲۶-
م‍ل‍ک‌پ‍ور، ج‍م‍ش‍ی‍د
م‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍د
ف‍ن‍ائ‍ی‍ان‌، ت‍اج‍ب‍خ‍ش‌
 
ناشر:
واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌؛ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
تئاتر پیشتاز، تجربه گر و عبث نما
ناظرزاده کرمانی ، فرهاد، ۱۳۲۶- ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۸۶۱‬,‭‌ن۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
افعال دو کلمه ای در زبان انگلیسی
نیرومند، محسن ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۳۱۹‬,‭‌ن۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نقش بیمه های صادراتی و اهمیت آن در توسعه صادرات
میرمحمدی ، محمد ؛  تهران واحد فوق برنامه بخش فرهنگی ، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۹۹۷۷‬,‭‌م۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد جابجاگری و پژوهشی در راههای استان اصفهان
ساسان ، عبدالحسین ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۳۶۵‬,‭‌ف‍لا۹‌س۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت در ژاپن
تاکوچی ، هیروتاکا ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه ؛ جهاد دانشگاهی (دانشگاه علامه طباطبایی )   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۶۵‬,‭‌ب۹‌ت۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تئاتر در سال ۶۵
نصرآبادی ، حسین ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۹۵۴‬,‭‌ن۶‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سیر تحول مضامین در شبیه خوانی :همراه با مجالس قربانی کردن اسمعیل در راه خدا، شهادت امام حسین ( ع )، امیر تیمور و والی شام ، مالیات گرفتن جناب معین البکاء
ملک پور، جمشید ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۲۱۲‬,‭‌م۸‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نمایشنامه اعتراض
جعفری ، حسین محمد، ۱۹۳۸- ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۰۳‬,‭‌ج۷‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نمایشنامه منطق الطیر
خلج ، منصور، ۱۳۲۹ - ، اقتباس کننده ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۴۰‬,‭‌ل۳۷۵‌ن۸‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نمایشنامه عمری در بازی
جعفری ، حسین محمد، ۱۹۳۸- ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۰۳‬,‭‌ج۷‌ع۸‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دو نمایشنامه همراه :خوشه های خاکستری و بازگشت لکوموتیوران
شماسی ، عبدالحی ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۲۳‬,‭‌م۲د۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دو نمایشنامه همراه " پرده برداری "و" بند"
فنائیان ، تاجبخش ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۰۳‬,‭‌ف۹د۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دو نمایشنامه همراه :فاجعه جنون و رباط،۱۹۸۵
مختاری ، حسین ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۰۳‬,‭‌م۳د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دو نمایشنامه همراه تا کجا با منی ؟ و ورگ
معروفی ، عباس ، ۱۳۳۶- ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۱۱‬,‭‌م۷د۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نمایشنامه چشمه سبز
کاخی ، ابوالقاسم ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۰۳‬,‭‌ک۲‌ن۸‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دو نمایشنامه همراه " :رسم بر این است "و" مجلس گل "
شجاعی ، مهدی ، ۱۳۳۹- ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۲۳‬,‭‌ج۲۶د۹۳‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دو نمایشنامه همراه " :سقوط بر روی زانوان "و" لطیفه ای سرد در اتاقی داغ "
رضا بدلی ، مهدی ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۰۳‬,‭‌ب۴د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تراژدی کسری
جعفری ، مجید ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۰۳‬,‭‌ع۷۵‌ت۴‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مرداب نشینان
سوینکا، وله ، ۱۹۳۴- ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭PR‬,‭‌س۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه و مقدمات آمار
صالحی صدقیانی ، جمشید ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۵۷‬,‭‌ص۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2