کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : واح‍د ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اش‍ت‍غ‍ال‌ و ن‍ظام‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ک‍ش‍ور
 
پدیدآور:
 
ناشر:
واح‍د ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظام آموزش عالی و اشتغال ( چالشها، رویکردها و دیدگاهها)
تهران واحد تربیت مدرس جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲۷۸‬,‭‌ف‍لا۵‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک