کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ --روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
آم‍ار -- ج‍دول‌ه‍ا و ن‍م‍وداره‍ا
ن‍رم‌اف‍زار ل‍ی‍س‍رل‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ج‍ام‍ع‌
ال‍گ‍وه‍ای‌ خ‍طی‌ ل‍گ‍اری‍ت‍م‍ی‌
رض‍ای‍ت‌ از ک‍ار--ارزش‍ی‍اب‍ی‌
آزم‍ون‌ ه‍وش‌ ت‍ه‍ران‌ و اس‍ت‍ن‍ف‍رد و ب‍ی‍ن‍ه‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ره‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ --روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
آزم‍ون‍ه‍ا
اح‍ت‍م‍الات‌
م‍ت‍ون‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍وم‍ن‌،< ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌= ح‍ی‍در ع‍ل‍ی‌>
ن‍ی‍ک‍ول‌،< آدل‍ه‍ای‍د= آدلای‍د >ا .ام‌
اف‍روز، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌،۱۳۱۱-
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۱- ۱۳۹۱
ن‍ی‍ک‍ول‌،< آدلای‍د= آدل‍ه‍ای‍د >ا .ام‌
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍در ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
س‍م‍ت‌
پ‍ارس‍ا
ن‍ش‍ر پ‍ارس‍ا
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا( س‍م‍ت‌)
پ‍ی‍ک‌ ف‍ره‍ن‍گ‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روش تهیه آزمون هوش :هوش آزمای تهران - استنفرد - بینه =[ B .S .Tتی .اس .بی ]
افروز، غلامعلی ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۳۲/۵‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل داده های < چند متغیری = چندمتغیری >در پژوهش رفتاری
هومن ، حیدرعلی ،۱۳۱۱- ؛  تهران نشر پارسا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‍ه۹‌ت۲۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تهیه و استاندارد ساختن مقیاس رضایت شغلی
هومن ، حیدرعلی ،۱۳۱۱- ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‍ه۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل داده های طبقه ای و مدل های خطی لگاریتمی در پژوهش علمی
هومن ، حیدرعلی ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‍ه۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
استنباط آماری در پژوهش رفتاری
هومن ،< حیدرعلی = حیدر علی > ؛  تهران سمت   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آمار توصیفی در علوم رفتاری
هومن ، حیدر علی ؛  تهران نشر پارسا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‍ه۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<مدل یابی = مدل یابی >معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار< لیزرل = لیسرل >
هومن ، حیدرعلی ، ۱۳۱۱- ۱۳۹۱ ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۳‬,‭‍ه۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی تهیه و نمایش جدولهای آماری در پژوهش رفتاری
نیکول ،< آدلاید= آدلهاید >ا .ام ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ن۹ر۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی تهیه و نمایش شکلها و نمودارهای آماری در پژوهش رفتاری
نیکول ،< آدلهاید= آدلاید >ا .ام ؛  تهران : تلفن ناشر : ۴۴۲۶۳۳۰۱مستقیم ،آدرس ناشر :تهران ،بزرگراه جلال آل احمد، تقاطع پل پادگار امام ، روبروی پمپ گاز، سازمان سمت سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ن۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمی
هومن ، حیدرعلی ، ۱۳۱۱- ۱۳۹۱ ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۱‬,‭‍ه۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<اندازه گیریهای = اندازه گیری های >روانی و تربیتی ( فن تهیه تست و پرسشنامه )
هومن ، حیدرعلی ، ۱۳۱۱- ۱۳۹۱ ؛  تهران پارسا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شناخت روش علمی در علوم رفتاری ( پایه های پژوهشی )
هومن ، حیدرعلی ، ۱۳۱۱- ۱۳۹۱ ؛  تهران پیک فرهنگ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‍ه۹‌ش۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی پژوهش کیفی
هومن ، حیدرعلی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها( سمت )   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۱‬,‭‍ه۹‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه آمار و احتمال
هومن ، حیدرعلی ، ۱۳۱۱- ۱۳۹۱ ؛  تهران پیک فرهنگ   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷‬,‭‍ه۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک