کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍ن‍ف‍ل‍ی‍ن‍گ‌، آزوال‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ زب‍ان‌ ع‍ادی‌
ه‍ن‍ر -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
 
پدیدآور:
ه‍ن‍ف‍ل‍ی‍ن‍گ‌،< اس‍وال‍د= آزوال‍د>
ه‍ن‍ف‍ل‍ی‍ن‍گ‌، آزوال‍د
 
ناشر:
گ‍ام‌ ن‍و
ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب‌، ه‍رم‍س‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
چیستی هنر
هنفلینگ ، آزوالد ؛  تهران شهر کتاب ، هرمس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BH‬,‭۳۹‬,‭‍ه۹‌چ۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه و زبان روزمره
هنفلینگ ،< اسوالد= آزوالد> ؛  تهران گام نو   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭B‬,‭۸۲۸‬,‭‍ه۹‌ف۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک