کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ه‍ن‍ر--ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ه‍ن‍ر ای‍ران‍ی‌ --ت‍اری‍خ‌
ه‍ن‍ر-ت‍اری‍خ‌
ه‍ن‍ر ن‍وی‍ن‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ه‍ن‍ر اب‍ت‍دای‍ی‌
ه‍ن‍ر -- ت‍اری‍خ‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ه‍ن‍ر --ت‍اری‍خ‌
ه‍ن‍ر ای‍ران‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
ه‍ن‍ر ای‍ل‍خ‍ان‍ی‌
ای‍ران‌ -- ب‍اس‍ت‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌--ت‍اری‍خ‌
آف‍ری‍ق‍ا--ت‍م‍دن‌
ن‍م‍ای‍ش‌ - ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌
گ‍راف‍ی‍ک‌--ای‍ران‌--م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ن‍ق‍اش‍ی‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ه‍ن‍ر و دی‍ن‌
ه‍ن‍ر -- ت‍اری‍خ‌
زی‍ب‍ای‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌--م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ه‍ن‍ر--ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ف‍رخ‌ی‍ار،ن‍ج‍م‌ال‍دی‍ن‌ ،۱۳۴۲-
رف‍ی‍ع‌ف‍ر، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌،۱۳۳۰-
<ج‍ان‍س‍ون‌ = ج‍ن‍س‍ن‌>، ه‍ .و.
ش‍روه‌، ع‍رب‍ع‍ل‍ی‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ت‍ج‍وی‍دی‌، اک‍ب‍ر، ۱۳۰۵-
ه‍اوزر، آرن‍ول‍د، ۱۸۹۲- ۱۹۷۸
ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،۱۳۱۷-
ض‍ی‍اءپ‍ور، ج‍ل‍ی‍ل‌
ح‍س‍ن‌، زک‍ی‌ م‍ح‍م‍د،۱۹۵۷-۱۹۰۸
م‍ح‍س‍ن‍ی‌،ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۴۰-
پ‍وپ‌، آرت‍وراپ‍ه‍ام‌،۱۹۶۹-۱۸۸۱
آف‍اق‌، م‍ه‍دی‌
ری‍د، ه‍رب‍رت‌ ادوارد، ۱۸۹۳- ۱۹۶۸
س‍رف‍راز، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر،۱۳۱۰-
ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، ع‍ب‍دال‍رف‍ی‍ع‌،۱۳۱۳-
م‍رزب‍ان‌، پ‍روی‍ز، ۱۲۹۶-
پ‍از، اوک‍ت‍اوی‍و
گ‍ش‍ای‍ش‌، ف‍ره‍اد،۱۳۴۳-
ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌،ع‍ب‍دال‍ح‍ی‌
 
ناشر:
ه‍ف‍ت‌ آس‍م‍ان‌
ع‍ف‍اف‌
ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌
ن‍گ‍اه‌
ف‍رآی‍ن‍د
ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌
اس‍ل‍ی‍م‍ی‌
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌،ف‍رزی‍ن‌
س‍روش‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ول‍ف‍ان‌ و م‍ت‍رج‍م‍ان‌ ای‍ران‌
ت‍وس‌
اق‍ب‍ال‌
م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ م‍ول‍ی‍ان‌ ج‍م‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه تاریخ هنر
مرزبان ، پرویز، ۱۲۹۶- ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭N‬,‭۵۳۰۰‬,‭‌م۴‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معنی هنر
رید، هربرت ادوارد، ۱۸۹۳- ۱۹۶۸ ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۴۷۷‬,‭ر۹‌م۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ هنرهای ملی و هنرمندان ایرانی از کهن ترین زمان تاریخی تا پایان دوره قاجاریه ؛ از مانی تا کمال الملک
حقیقت ، عبدالرفیع ،۱۳۱۳- ؛  تهران شرکت مولفان و مترجمان ایران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‌ح۷‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نمایش در ایران
بیضایی ، بهرام ،۱۳۱۷- ؛  [تهران ] ۱۳۴۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۹۳۱‬,‭‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه تاریخ هنر
هاوزر، آرنولد، ۱۸۹۲- ۱۹۷۸ ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۴۸۰‬,‭‍ه۲‌ف۸‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
هست نامرئی ، پژوهشی در ":شناخت عناصر ساختاری در هنر دینی "
آفاق ، مهدی ؛  تهران موسسه پژوهشهای فرهنگی هنری و انتشاراتی مولیان جم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭د۹آ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
هنر و فرهنگ افریقای سیاه
تهران سروش   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭DT‬,‭۱۴‬,‭‍ه۹۴‬,‭۱۳۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مختصر تاریخ هنر:ایران و جهان ۱
ضیاءپور، جلیل ؛  تهران اسلیمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭N‬,‭۵۳۰۰‬,‭‌ض۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات جامع هنری
شروه ، عربعلی ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران شباهنگ ،فرزین   ، ۱۳-
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۶۲۰‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
هنر عهد تیموریان و متفرعات آن
حبیبی ،عبدالحی ؛  [تهران ] بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‌ت۹‌ح۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به هنر نقاشی ایران از آغاز تا قرن دهم هجری
تجویدی ، اکبر، ۱۳۰۵- ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۳‬,‭‌ت۳‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سرچشمه های نخستین هنر مدرن
<جانسون = جنسن >، ه .و. ؛  تهران فرآیند   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۴۹۰‬,‭‌ج۹‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شاهکارهای هنر ایران
پوپ ، آرتوراپهام ،۱۹۶۹-۱۸۸۱ ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‌پ۹‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پیدایش و تحول هنر(درآمدی بر انسان شناسی هنر)
رفیع فر، جلال الدین ،۱۳۳۰- ؛  تهران برگ زیتون   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭N‬,‭۵۳۱۱‬,‭ر۷‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات عمومی هنر(درک عمومی هنر )مشتمل بر:مبانی تاریخی و فرهنگی هنرهای ...
محسنی ،حسین ،۱۳۴۰- ؛  تهران عفاف   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۶۲۰‬,‭‌م۳‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ صنایع ایران بعد از اسلام
حسن ، زکی محمد،۱۹۵۷-۱۹۰۸ ؛  تهران اقبال   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‌ح۵‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ هنر ایران و جهان
گشایش ، فرهاد،۱۳۴۳- ؛  تهران عفاف   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭N‬,‭۵۳۰۰‬,‭‌گ۵‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دو دهه گرافیک ایران
فرخ یار،نجم الدین ،۱۳۴۲- ؛  تهران هفت آسمان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۱۰۰۱‬,‭‌ف۴د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
هنر و تاریخ :مقالاتی در زمینه زیبایی شناسی
پاز، اوکتاویو ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۱‬,‭‌پ۲‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
باستانشناسی و هنر دوران تاریخی ماد، هخامنشی ، اشکانی ، ساسانی
سرفراز، علی اکبر،۱۳۱۰- ؛  تهران عفاف   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۴۴‬,‭‌س۴‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9