کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ه‍ن‍ر -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر ن‍وی‍ن‌ -- ق‍رن‌ ۲۰ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌ --ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ص‍درال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌اب‍راه‍ی‍م‌،۱۰۵۰-۹۷۹ ق‌ --ع‍ش‍ق‌
ه‍ن‍ر ن‍وی‍ن‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
اس‍لام‌ و ه‍ن‍ر
ه‍ن‍ر -- ت‍اری‍خ‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ارس‍طو، ۳۸۴- ۳۲۲ ؟ق‌ .م‌ seltotsirA -- .ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ه‍ن‍ر
ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌
ه‍ن‍ر و دی‍ن‌
زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
اس‍لام‌ و ه‍ن‍ر --ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ه‍ن‍ر --ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ه‍ن‍ر -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ف‍رات‍ج‍دد
 
پدیدآور:
ه‍ری‍س‍ون‌، چ‍ارل‍ز، ۱۹۴۲-
اح‍م‍دی‌، ب‍اب‍ک‌
<ج‍ان‍س‍ون‌ = ج‍ن‍س‍ن‌>، ه‍ .و.
ب‍ورک‍ه‍ات‌، ت‍ی‍ت‍وس‌
ه‍اوزر، آرن‍ول‍د، ۱۸۹۲- ۱۹۷۸
<ام‍ام‍ی‌ج‍م‍ع‍ه‌= ام‍ام‍ی‌ ج‍م‍ع‍ه‌>، م‍ه‍دی‌
ه‍اس‍پ‍رز، ج‍ان‌
ش‍پ‍رد، آن‌
پ‍اول‌، ج‍ی‍م‍ز ان‌.
رش‍اد، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۳۵-
ه‍ن‍ف‍ل‍ی‍ن‍گ‌، آزوال‍د
پ‍ازوک‍ی‌، ش‍ه‍رام‌،۱۳۳۵-
آف‍اق‌، م‍ه‍دی‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۰۲- ۱۳۷۷
ولای‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
رض‍ای‌ال‍ه‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۰۰-
م‍ددپ‍ور، م‍ح‍م‍د
ض‍ی‍م‍ران‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۲۶-
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ک‍رام‍ت‌
ص‍ری‍ر ق‍ل‍م‌
ن‍گ‍اه‌
ف‍رآی‍ن‍د
ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب‌، ه‍رم‍س‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ک‍ان‍ون‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌-ه‍ن‍ری‌ ای‍ث‍ارگ‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ن‍ظر
م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ م‍ول‍ی‍ان‌ ج‍م‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
چیستی هنر
هنفلینگ ، آزوالد ؛  تهران شهر کتاب ، هرمس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BH‬,‭۳۹‬,‭‍ه۹‌چ۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه هنر
رضای الهی ، محمود، ۱۳۰۰- ؛  [تهران ] صریر قلم   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BH‬,‭۳۹‬,‭ر۶‌ف۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقیقت و زیبایی :درس های فلسفه هنر
احمدی ، بابک ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BH‬,‭۳۹‬,‭‌ف‍لا۳‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه تاریخ هنر
هاوزر، آرنولد، ۱۸۹۲- ۱۹۷۸ ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۴۸۰‬,‭‍ه۲‌ف۸‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هست نامرئی ، پژوهشی در ":شناخت عناصر ساختاری در هنر دینی "
آفاق ، مهدی ؛  تهران موسسه پژوهشهای فرهنگی هنری و انتشاراتی مولیان جم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭د۹آ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شهود و شیدایی :تاملاتی در باب فلسفه ی هنر و نسبت دین ، عرفان ، اخلاق و هنر
رشاد، علی اکبر، ۱۳۳۵- ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲/۸‬,‭ر۵‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
هنر مقدس ( اصول و روشها)
بورکهات ، تیتوس ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭د۹‌ب۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زیبایی و هنر از دیدگاه اسلام
جعفری تبریزی ، محمدتقی ، ۱۳۰۲- ۱۳۷۷ ؛  تهران موسسه نشر کرامت   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲/۸‬,‭‌ج۷ز۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
گام به گام با جهان فلسفه و هنر مدرن پست مدرنیزم
پاول ، جیمز ان . ؛  [تهران ] موسسه چاپ و نشر نظر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۴۵۶/۵‬,‭‌پ۲‌پ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سرچشمه های نخستین هنر مدرن
<جانسون = جنسن >، ه .و. ؛  تهران فرآیند   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۴۹۰‬,‭‌ج۹‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
هنر و اندیشه های اهل هنر ( ۱۹۹۰-۱۹۰۰)
هریسون ، چارلز، ۱۹۴۲- ؛  تهران کانون فرهنگی -هنری ایثارگران   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۴۹۰‬,‭‍ه۴‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
هنر مقدس ( اصول و روشها)
بورکهات ، تیتوس ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭د۹‌ب۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه هنر ارسطو
ضیمران ، محمد،۱۳۲۶- ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭B‬,‭۴۸۵‬,‭‌ض۹‌ف۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حکمت هنر و زیبایی در اسلام
پازوکی ، شهرام ،۱۳۳۵- ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲/۸‬,‭‌پ۲‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه هنر در< عشق شناسی = عشق شناسی >ملاصدرا
<امامی جمعه = امامی جمعه >، مهدی ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭B‬,‭۷۵۳‬,‭‌ف‍لا۸‌ف۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فلسفه هنر
شپرد، آن ؛  تهران انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BH‬,‭۳۹‬,‭‌ش۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه هنر و زیبایی شناسی
هاسپرز، جان ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BH‬,‭۳۹‬,‭‍ه۲‌ف۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
چیستی هنر ، مجموعه مقالات
تهران موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BH‬,‭۳۹‬,‭‌چ۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تجلیات حکمت معنوی در هنر اسلامی
مددپور، محمد ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭N‬,‭۵۳۰۰‬,‭‌م۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ و تمدن اسلامی
ولایتی ، علی اکبر ؛  قم دفتر نشر معارف   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۶/۸۵‬,‭و۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3