کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ه‍ن‍ر -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍اش‍ی‌ و ن‍ق‍اش‍ی‌ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌-ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌ م‍راس‍م‌ آی‍ی‍ن‍ی‌ در ای‍ران‌-ک‍ارب‍رد ق‍ص‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ام‍ی‍ان‍ه‌ در ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌- ن‍ق‍ش‌ ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ در گ‍س‍ت‍رش‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر-ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ در ع‍ش‍ای‍ر و روس‍ت‍ای‌ ای‍ران‌
ادب‍ی‍ات‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
خ‍لاق‍ی‍ت‌ ه‍ن‍ری‌
ه‍ن‍ر ت‍ائ‍وئ‍ی‍س‍ت‍ی‌
ه‍ن‍ر -- ت‍اری‍خ‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ف‍ل‍س‍ف‍ی‌-ع‍ص‍ر دی‍ری‍ن‍ه‌ ه‍ن‍ر -ان‍گ‍ی‍زه‌ ک‍ار ه‍ن‍ری‌ - ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍ن‍ر -آف‍ری‍ن‍ش‌ ه‍ن‍ری‌ - ای‍ج‍اد س‍ب‍ک‌ در ه‍ن‍ر -روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍ن‍رم‍ن‍د-ه‍ن‍ر م‍درن‌- ن‍ظرات‌ م‍ن‍ت‍ق‍دی‍ن‌ در م‍ورد ه‍ن‍ر م‍درن‌
ن‍ق‍اش‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ه‍ن‍ر ن‍وی‍ن‌ -- ق‍رن‌۲۰ م‌ -- .ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
Perspective Psychological aspects./ Visual perception Psychological aspects./ Painting, Renaissance History.
ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
ادراک‌ ف‍ض‍ا
ه‍ن‍ر -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ه‍ن‍ر--ت‍اری‍خ‌
م‍ع‍م‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ - رن‍گ‌ در ه‍ن‍ر - ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ه‍ن‍ر و ان‍س‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌.
ه‍ن‍رو ان‍س‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‌ س‍ع‍دی‌ پ‍ور
ک‍پ‍س‌، ج‍ئ‍ورگ‍ی‌
زه‍را ره‍ن‍ورد
ه‍اوزر، آرن‍ول‍د، ۱۸۹۲- ۱۹۷۸
ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۴-
Michael Kubovy
ف‍روزم‍ن‍د، م‍ری‍م‌، ۱۳۴۸-
س‍ارا ل‍ی‍ن‍چ‌
س‍ع‍دی‌پ‍ور، اب‍راه‍ی‍م‌،۱۳۳۰-
ت‍ام‍پ‍س‍ون‌، دون‍ال‍د ان‌.، ۱۹۳۹ - م‌
س‍ی‍ل‍ور، راول‍ی‌ ا
ف‍اک‍س‌ -اپ‍ل‍م‍ن‌، ت‍رزا
ج‍اب‍ر ع‍ن‍اص‍ری‌
ع‍ن‍اص‍ری‌،ج‍اب‍ر،۱۳۲۴-
ح‍ورای‍ی‌، س‍ی‍د م‍ج‍ت‍ب‍ی‌، ۱۳۴۸-
ق‍رب‍ان‍ی‌، ن‍ی‍م‍ا،۱۳۴۶-
ن‍اص‍ر ف‍ک‍وه‍ی‌
ف‍ل‍دم‍ن‌، ادم‍ون‍د ب‍رک‌
 
ناشر:
س‍اک‍و
ه‍ن‍ر
ن‍گ‍اه‌
س‍روش‌
ت‍ب‍ل‍ور
دک‍ل‍م‍ه‌ گ‍ران‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ن‍ش‍ر ب‍وت‍ه‌
رش‍د
ک‍ت‍اب‌ ره‍ن‍م‍ا
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
ارس‍ب‍اران‌
ن‍ش‍ر ه‍ن‍ر م‍ع‍م‍اری‌ ق‍رن‌
ن‍ش‍ر ث‍ال‍ث‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه تاریخ هنر
هاوزر، آرنولد، ۱۸۹۲- ۱۹۷۸ ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۴۸۰‬,‭‍ه۲‌ف۸‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زبان تصویر
کپس ، جئورگی ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭N‬,‭۴۳۰/۵‬,‭‌گ۲ز۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تنوع تجارب تجسمی
فلدمن ، ادموند برک ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۱‬,‭‌ف۸‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مردم شناسی و روان شناسی هنری
عناصری ،جابر،۱۳۲۴- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭‌ف‍لا۳‌ع۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیر اندیشه در هنر
سعدی پور، ابراهیم ،۱۳۳۰- ؛  تهران نشر بوته   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭N‬,‭۵۳۰۰‬,‭‌س۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نقاشی انگیزشی و کاربرد آن در ارزیابی هیجانات و مهارت های شناختی
سیلور، راولی ا ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ن۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نقاشی و بازی کودکان از دیدگاه < روان تحلیل گری = روان تحلیلگری >
فاکس -اپلمن ، ترزا ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۹۷۳۳۵۹- ۸۸۹۷۳۳۵۸ ،آدرس ناشر :زرتشت غربی - بین خ 5 و - 6 پلاک 36 ارسباران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ن۷‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<تحلیل های = تحلیل های >روانشناختی در هنر و ادبیات :مجموعه مقالات و جنب و جوشهای ایستا اثر ساموئل بکت
صنعتی ، محمد، ۱۳۲۴- ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۶۱۴۵‬,‭‌ب۷‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سبکها و< مهارتهای = مهارت های >ارتباطی
قربانی ، نیما،۱۳۴۶- ؛  تهران تبلور   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۴‌ق۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سیر اندیشه در هنر
ابراهیم سعدی پور ؛  نشر بوته   ،
شماره راهنما: ‭N‬,‭۵۳۰۰‬,‭‌س۷‌س۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مردم شناسی و روانشناسی هنر
جابر عناصری ؛  رشد   ،
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭‌ف‍لا۳ ‌ع۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حکمت و هنر اسلامی
زهرا رهنورد ؛  هنر   ،
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۲۵۰‬,‭ر ۹ ‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
رنگ مدرن - کاربرد رنگ در معماری داخلی
سارا لینچ ؛  تهران نشر هنر معماری قرن   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۱۱۵‬,‭ر ۹ ‌ل۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
انسان شناسی هنر
ناصر فکوهی ؛  تهران نشر ثالث   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭‌ف‍لا ۸ ‌ف۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کوسه ی شکم پر؛ ناقابل ۱۲ میلیون دلار :پرونده ای درباره ی اقتصاد سردرگم هنر معاصر
تامپسون ، دونالد ان .، ۱۹۳۹ - م ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۷۷۴۱۰۰۰،آدرس ناشر :چهارراه جهان کودک -خ دیدارشمالی -خ پدیدار شرقی پ ۲۸ کتاب رهنما   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۴۹۰‬,‭‌ت۲‌ک۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
The Psychology of Perspective and Renaissance Art
Michael Kubovy ؛ 
شماره راهنما: ‭NC‬,‭750‬,‭k85‬,‭1986‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اعتماد به نفس در ۱۰ روز
حورایی ، سید مجتبی ، ۱۳۴۸- ؛  تهران دکلمه گران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۲‬,‭‌ح۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
خلاقیت در هنر
فروزمند، مریم ، ۱۳۴۸- ؛  تهران ساکو   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۶۵۰‬,‭‌ف۴‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک