کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ه‍ن‍ر -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
ه‍ن‍ر -- ت‍اری‍خ‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
خ‍لاق‍ی‍ت‌ ه‍ن‍ری‌
م‍ع‍م‍اری‌ --ت‍اری‍خ‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ه‍ن‍ر آل‍م‍ان‌ غ‍رب‍ی‌
ه‍ن‍ر -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( اب‍ت‍دای‍ی‌)
ه‍ن‍ر --آل‍م‍ان‌ --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ا -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ه‍ن‍ر.ف‍ل‍س‍ف‍ه‌.راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا
م‍ع‍م‍اری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
پ‍ل‍س‍ک‍و، دف‍ن‍ی‌
م‍ه‍دوی‌ ن‍ژاد، م‍ح‍م‍دج‍واد، ۱۳۵۶-
ف‍روزم‍ن‍د، م‍ری‍م‌، ۱۳۴۸-
س‍ج‍ادی‌، س‍ع‍ی‍ده‌، ۱۳۵۵-
ای‍وان‌ گ‍ودال‍ی‍وس‌
آزادب‍خ‍ت‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۵۶-
س‍ج‍اد ب‍اغ‍ب‍ان‌ م‍اه‍ر
ی‍وه‍ان‍س‌ ای‍ت‍ن‌
<م‍ن‍ی‍ر ع‍ب‍اس‍ی‌= م‍ن‍ی‍رع‍ب‍اس‍ی‌>، ب‍اب‍ک‌، ۱۳۵۹-
پ‍رورش‌، پ‍وپ‍ک‌
ام‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۴۲-
ای‍ت‍ن‌، ی‍وه‍ان‍س‌،۱۹۶۷-۱۸۸۸
 
ناشر:
س‍اک‍و
ه‍ن‍روران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌
م‍ارل‍ی‍ک‌
س‍روش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ دب‍ی‍ر ش‍ه‍ی‍د رج‍ای‍ی‌
س‍ن‍ج‍ش‌
پ‍ی‍ام‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
گ‍وی‍ا
ک‍ل‍ک‌ م‍ع‍ل‍م‌ س‍اج‍دی‌
چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ن‍ظر
اول‌ و آخ‍ر
س‍ت‍وده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه دروس تخصصی کنکور کارشناسی ارشد هنر
تهران هنروران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۲۸۰‬,‭‌م۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طرح و فرم :دوره مبانی هنرهای تجسمی در باهاوس
ایتن ، یوهانس ،۱۹۶۷-۱۸۸۸ ؛  تهران مارلیک   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۳۰‬,‭‌ف‍لا۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ معماری ( کاردانی به کارشناسی )
پرورش ، پوپک ؛  تهران سنجش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌پ۴‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
هنر در دنیا کودکان
پلسکو، دفنی ؛  تهران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌پ۸‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کلاس مقدماتی من درباوهاوس - طرح و شکل
یوهانس ایتن ؛  تهران سروش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۳۰‬,‭۸‌ک۹ا‍ل‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با فلسفه هنر و زیبایی شناسی
سجاد باغبان ماهر ؛  نبریز ستوده   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب ۱۶۳۶۵آ۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تست و آموزش درس های اختصاصی کنکور هنر
امانی ، حمید، ۱۳۴۲- ؛  تهران گویا   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۲۸۰‬,‭‌ف‍لا۸‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
رویکردهای معاصر در آموزش هنر
تهران bتلفن ناشر :, 30982888نمابر ناشر ;, 49234888آدرس ناشر :ایرانشهر جنوبی کوچه شریف شماره ۲ چاپ و نشر نظر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭N‬,‭۳۵۰‬,‭ر۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رویکردهای معاصر در آموزش هنر
ایوان گودالیوس ؛  تهران bتلفن ناشر :, 30982888نمابر ناشر ;, 49234888آدرس ناشر :ایرانشهر جنوبی کوچه شریف شماره ۲ چاپ و نشر نظر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭N‬,‭۳۵۰‬,‭ر۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درک عمومی هنر ۱
آزادبخت ، مجید، ۱۳۵۶- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۰۲۴۲۰،آدرس ناشر :تهران ، م . انقلاب ، خ . روانمهر غربی ، بین منیره جاوید و دوازده فروردین ، پ .۱۳۴ کلک معلم ساجدی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭آ۴۲۲د۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سیر اندیشه های معماری :تاریخ معماری جهان ، تاریخ معماری معاصر و مبانی نظری معماری
مهدوی نژاد، محمدجواد، ۱۳۵۶- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد تهران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌م۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای طراحی دانشکده معماری
<منیر عباسی = منیرعباسی >، بابک ، ۱۳۵۹- ؛  تهران اول و آخر   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۶۶۰۰‬,‭‌م۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
گنجینه طلایی هنر و تمدن اسلامی ( ۱ )بر اساس کتاب غلامعلی حاتم
سجادی ، سعیده ، ۱۳۵۵- ؛  اصفهان : تلفن ناشر : ۳۳۸۹۶۱۰-۳۳۸۹۶۱۱،آدرس ناشر :اصفهان - خیابان باهنر - ساختمان پارسه - طبقه ۲ پیام دانشگاهی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۲۶۰‬,‭‌ح۲‌گ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خلاقیت در هنر
فروزمند، مریم ، ۱۳۴۸- ؛  تهران ساکو   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۶۵۰‬,‭‌ف۴‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ هنر جهان
آزادبخت ، مجید، ۱۳۵۶- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۰۲۴۲۰،آدرس ناشر :تهران ، م . انقلاب ، خ . روانمهر غربی ، بین منیره جاوید و دوازده فروردین ، پ .۱۳۴ کلک معلم ساجدی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭N‬,‭۵۳۰۰‬,‭آ۴‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک