کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ه‍ن‍ر --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ه‍ن‍ر --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ه‍ن‍ر -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌-ای‍ران‌-آزم‍ون‍ه‍ا
ه‍ن‍ر-ت‍اری‍خ‌--آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
خ‍س‍روی‌ ن‍وری‌، ب‍ه‍زاد
ع‍ل‍ی‍زاده‌، س‍ی‍ام‍ک‌
گ‍ش‍ای‍ش‌، ف‍ره‍اد،۱۳۴۳ -گ‍ردآورن‍ده‌
م‍ی‍رزائ‍ی‌م‍ه‍ر، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر،۱۳۴۰-
م‍ه‍اج‍ر، ش‍ه‍روز، ۱۳۶۳-
گ‍روه‌ م‍ول‍ف‍ی‍ن‌ ک‍ارآف‍ری‍ن‌
ام‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۶۱-
ان‍ص‍اری‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۲-
آزادب‍خ‍ت‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۵۶-
س‍ل‍طان‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
م‍ح‍م‍ودی‌، س‍م‍ی‍ه‌، ۱۳۶۱-
ام‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۴۲-
 
ناشر:
ه‍ن‍روران‌
ع‍ف‍اف‌
آی‍ن‍دگ‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ری‍ح‍ان‍ه‌
اس‍ل‍ی‍م‍ی‌
م‍درس‍ان‌ ش‍ری‍ف‌
گ‍وی‍ا
ج‍م‍ال‌ ه‍ن‍ر
راه‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ک‍ل‍ک‌ م‍ع‍ل‍م‌ س‍اج‍دی‌
پ‍ردازش‍گ‍ران‌
گ‍ری‍ف‍ی‍ن‌:اس‍ل‍ی‍م‍ی‌
آزاد ان‍دی‍ش‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ه‍ن‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سوالات تخصصی و عمومی ۱۲ سال کنکور هنر
علیزاده ، سیامک ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی ، واحد هنر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ع۸‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه دروس تخصصی کنکور کارشناسی ارشد هنر
تهران هنروران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۲۸۰‬,‭‌م۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات تخصصی و عمومی آزمون کارشناسی ارشد هنر
سلطانی محمدی ، علیرضا ؛  [تهران ] اسلیمی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۲۸۰‬,‭‌س۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ هنر ایران و جهان :ویژه داوطلبان کنکور هنر
میرزائی مهر، علی اصغر،۱۳۴۰- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری ریحانه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۴۴۰‬,‭‌م۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
۲۰سال کنکور کارشناسی ارشد هنر رشته پژوهش هنر
گروه مولفین کارآفرین ؛  تهران آزاد اندیشان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۴۴۰‬,‭‌ک۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دروس اختصاصی کارشناسی ارشد هنر همراه با سوال و جواب
تهران گریفین :اسلیمی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۲۸۰‬,‭د۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درک عمومی هنر مخصوص دانش آموزان و داوطلبان کنکور رشته هنر
خسروی نوری ، بهزاد ؛  تهران راه اندیشه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۲۸۰‬,‭‌خ۵د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات تخصصی ۱۷[ هفده ]سال کنکور هنر( همراه با پاسخ تشریحی )
گشایش ، فرهاد،۱۳۴۳ -گردآورنده ؛  [تهران ] عفاف   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۲۸۰‬,‭‌گ۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آزمون عمومی گروه آموزشی هنر در سال ۱۳۸۵
تهران ۱۳۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تست و آموزش درس های اختصاصی کنکور هنر
امانی ، حمید، ۱۳۴۲- ؛  تهران گویا   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۲۸۰‬,‭‌ف‍لا۸‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کارشناسی ارشد هنر( ۱ :) پژوهش هنر - فلسفه هنر - صنایع دستی از سال ۱۳۸۰ تا۱۳۹۰
تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۶۵۲۵، ۶۶۴۹۸۵۲۸ ،آدرس ناشر :تهران - میدان انقلاب - خیابان دانشگاه - خیابان شهدای ژاندارمری پلاک - 85 واحد 11 آیندگان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۱۶۵۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کنکور فرهنگ و هنر ادبیات ایران و جهان ( سراسری - آزاد)
امیری ، محمد،۱۳۶۱- ؛  تهران bتلفن ناشر :12588466 جمال هنر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۷۸۴۴‌م۳‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سوالات و پاسخنامه ی تشریحی دوره های دکترای هنر ویژه رشته های پژوهش هنر، تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر، هنر اسلامی از سال ۱۳۹۰ تا۱۳۹۲
انصاری ، مهدی ، ۱۳۶۲- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۶۵۲۵، ۶۶۴۹۸۵۲۸ ،آدرس ناشر :تهران - میدان انقلاب - خیابان دانشگاه - خیابان شهدای ژاندارمری پلاک - 85 واحد 11 آیندگان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۸۲۳۶‌س۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد پژوهش هنر
مهاجر، شهروز، ۱۳۶۳- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۷۴۷۵۹,آدرس ناشر :تهران ، میدان انقلاب ، ابتدای خیابان منیری جاوید، ساختمان ۲۵۳ ، طبقه ششم ، واحد۶۰۱ پردازشگران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۹۲۱۶‌م۳‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
درک عمومی هنر ۱
آزادبخت ، مجید، ۱۳۵۶- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۰۲۴۲۰،آدرس ناشر :تهران ، م . انقلاب ، خ . روانمهر غربی ، بین منیره جاوید و دوازده فروردین ، پ .۱۳۴ کلک معلم ساجدی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭آ۴۲۲د۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ایران دوره ی اسلامی ، کارشناسی ارشد مدرسان شریف
محمودی ، سمیه ، ۱۳۶۱- ؛  تهران مدرسان شریف   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۰۹‬,‭‌م۳‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک