کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ه‍ن‍ر و اج‍ت‍م‍اع‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر و اج‍ت‍م‍اع‌
ه‍ن‍ر و اج‍ت‍م‍اع‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ه‍ن‍ر و دول‍ت‌
ف‍ره‍ن‍گ‌
ه‍ن‍ر و اج‍ت‍م‍اع‌ -- ای‍ران‌
ک‍م‍ون‍ی‍س‍م‌ و ه‍ن‍ر-زی‍ب‍ای‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍م‍ون‍ی‍س‍ت‍ی‌ - ه‍ن‍ر و اج‍ت‍م‍اع‌
ه‍ن‍ر --اج‍ت‍م‍اع‌
ه‍ن‍ر -- ت‍اری‍خ‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ه‍ن‍ره‍ا و اج‍ت‍م‍اع‌
ه‍ن‍ر و اج‍ت‍م‍اع‌ - ای‍الات‌ آم‍ری‍ک‍ا - ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
زی‍ب‍ای‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - ه‍ن‍ر و اج‍ت‍م‍اع‌
ه‍ن‍رو ان‍س‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍ل‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
<ای‍وان‍ز= اون‍ز>، گ‍ری‍م‌
ه‍اوزر، آرن‍ول‍د، ۱۸۹۲- ۱۹۷۸
س‍ی‍روس‌ ی‍گ‍ان‍ه‌
ع‍دل‌، ش‍ه‍ری‍ار، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ن‍ات‍ال‍ی‌ ه‍ی‍ن‍ی‍ک‌
س‍ورل‌، ت‍ام‌
ش‍ه‍ری‍ار وق‍ف‍ی‌ پ‍ور
ه‍ی‍ن‍ی‍ک‌، ن‍ات‍ال‍ی‌
وی‍ک‍ت‍وری‍ا ال‍ک‍س‍ان‍در
م‍اک‍س‌ راف‍ائ‍ل‌
ع‍ن‍اص‍ری‌،ج‍اب‍ر،۱۳۲۴-
ب‍اس‍ت‍ی‍د، روژه‌،۱۹۷۴-۱۸۹۸
آری‍ان‌پ‍ور، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۰۳-
ج‍ن‍ت‌ ول‍ف‌
<دو وی‍ن‍ی‍و= دووی‍ن‍ی‍و>، ژان‌،۱۹۲۱-
ارت‍ور م‍ل‍زر
راودراد، اع‍ظم‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ وچ‍اپ‌
م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ن‍گ‍اه‌ م‍ع‍اص‍ر. م‍رک‍ز ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ گ‍ف‍ت‌ و گ‍وی‌ ت‍م‍دن‍ه‍ا
ن‍گ‍اه‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
آگ‍ه‌
ت‍ب‍ل‍ور
ن‍ش‍ر گ‍س‍ت‍ره‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر
ت‍وس‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ال‍ی‍ف‌، ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ه‍ن‍ری‌، م‍ت‍ن‌
رش‍د
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
م‍رواری‍د
چ‍ش‍م‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
هنر و جامعه
باستید، روژه ،۱۹۷۴-۱۸۹۸ ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭‌ف‍لا۳‌ب۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه تاریخ هنر
هاوزر، آرنولد، ۱۸۹۲- ۱۹۷۸ ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۴۸۰‬,‭‍ه۲‌ف۸‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هنر و جامعه در جهان ایرانی
عدل ، شهریار، گردآورنده و مترجم ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭‌ف‍لا۳‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اجمالی از تحقیق ا.ح .آریان پور درباره جامعه شناسی هنر
آریان پور، امیرحسین ،۱۳۰۳- ؛  تهران نشر گستره   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭آ۴‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مردم شناسی و روان شناسی هنری
عناصری ،جابر،۱۳۲۴- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭‌ف‍لا۳‌ع۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<جامعه شناسی = جامعه شناسی >هنر
<دو وینیو= دووینیو>، ژان ،۱۹۲۱- ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭د۹‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی هنر
هینیک ، ناتالی ؛  تهران آگه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭‍ه۹‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های جامعه شناسی هنر و ادبیات
راودراد، اعظم ؛  تهران دانشگاه تهران ،موسسه انتشارات وچاپ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭ر۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
صنایع فرهنگی مانعی بر سر راه آینده فرهنگ
تهران موسسه پژوهشی نگاه معاصر. مرکز بین المللی گفت و گوی تمدنها   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۰۱‬,‭‌ص۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >فرهنگی :یک رنسانس شهری
<ایوانز= اونز>، گریم ؛  تهران : تلفن ناشر :۸۸۷۰۱۰۷۱ تبلور   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۵‬,‭‌ف‍لا۸‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
زیبایی شناسی و جامعه شناسی هنر
جنت ولف ؛  فرهنگستان هنر   ،
شماره راهنما: ‭BH‬,‭۳۹‬,‭و ۸ ر۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مقالات اولین هم اندیشی جامعه شناسی هنر
سیروس یگانه ؛  فرهنگستان هنر   ،
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۳ ‌ه۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دموکراسی و هنر
ارتور ملزر ؛  تهران چشمه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف‍لا۳ ‌م۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی هنر
شهریار وقفی پور ؛  مروارید   ،
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭‌ف‍لا ۳ و۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی جامعه شناسی هنر
علی رامین ؛  نشر نی   ،
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭‌ف‍لا۳ ر۱۷‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سه پژوهش در جامعه شناسی هنر) پرودن - مارکس - پیکاسو
ماکس رافائل ؛  آگه   ،
شماره راهنما: ‭HX‬,‭۵۲۱‬,‭ر ۲ ‌س۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی هنر
ناتالی هینیک ؛  تهران آگه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭‌ه۹ ‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های فلسفی و جامعه شناختی در هنر
علی رامین ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭‌ف‍لا۳ر۲۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی هنرها
ویکتوریا الکساندر ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف‍لا۳‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
جامعه ، هنر و اخلاق
سورل ، تام ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۹۸۶۹۲-۴,نمابر ناشر ; ۶۶۹۵۱۶۶۲,آدرس ناشر :انتهای خ فلسطین جنوبی ، خ لقمان ادهم ، بن بست بوذرجمهر پلاک ۲۴ موسسه تالیف ، ترجمه و نشر آثار هنری ، متن   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BH‬,‭۳۹‬,‭‌س۸۷‌ج۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2