کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ه‍ن‍ر م‍ع‍م‍اری‌ ق‍رن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ه‍رس‍ازی‌ -- طرح‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
م‍ع‍م‍اری‌.ت‍اری‍خ‌.م‍ع‍م‍اری‌ ج‍دی‍د
ف‍ن‍گ‌ش‍وی‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌
زی‍ب‍اس‍ازی‌ ش‍ه‍ری‌
م‍ع‍م‍اری‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌
م‍ع‍م‍اری‌- ت‍اری‍خ‌ - ب‍اوه‍اوس‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍ه‍ران‌
م‍ع‍م‍اری‌- آی‍ن‍ده‌ ن‍گ‍ری‌ - داده‌ پ‍ردازی‌
م‍ع‍م‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ - ات‍اق‌ ک‍ار
ف‍ض‍اه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍ه‍ران‌
زی‍ب‍اس‍ازی‌ ش‍ه‍ری‌ -- ای‍ران‌
آگ‍ه‍ی‌ ه‍ای‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‍ی‌ خ‍ی‍اب‍ان‍ی‌
ن‍ور در م‍ع‍م‍اری‌ و ت‍زی‍ی‍ن‍ات‌
م‍ع‍م‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ - رن‍گ‌ در ت‍زی‍ی‍ن‌ داخ‍ل‍ی‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ج‍رم‌ در طراح‍ی‌ م‍ع‍م‍اری‌
م‍ع‍م‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ - رن‍گ‌ در ه‍ن‍ر - ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍ور در م‍ع‍م‍اری‌
 
پدیدآور:
ک‍ی‍ن‍گ‌، ک‍ارول‌س‍وچ‍ک‌
س‍ان‍ت‍ن‌، ک‍ری‍س‍ت‍ا وان‌
ک‍اش‍ان‍ی‌ ج‍و، خ‍ش‍ای‍ار، ۱۳۵۷-
م‍اگ‍دال‍ن‍ا دروس‍ت‍ه‌
ام‍ی‍ر ب‍ان‍ی‌ م‍س‍ع‍ود
ص‍ادق‍ی‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۵-
س‍ارا ل‍ی‍ن‍چ‌
پ‍ی‍ت‍رزل‍ن‍ر
طل‍وع‍ی‌ ب‍رازن‍ده‌، س‍ی‍د م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۸-
ف‍ران‍چ‍س‍ک‍ا پ‍ری‍ن‍ا و ال‍ن‍ا دم‍ارت‍ی‍ن‍ی‌
ل‍ی‍زا ک‍ان‍ارک‌
<ای‍ران‌ م‍ن‍ش‌= ای‍ران‍م‍ن‍ش‌>، ن‍س‍ی‍م‌، ۱۳۵۰-
آب‍ت‍ی‍ن‌ گ‍ل‍ک‍ار - ال‍ن‍از رح‍ی‍م‍ی‌
<طال‍ب‌زاده‌= طال‍ب‌ زاده‌>، خ‍س‍رو، ۱۳۳۸-
م‍ارت‍ا گ‍ی‍ل‌
اس‍ت‍وری‌، س‍ال‍ی‌
<غ‍ف‍اری‌ ن‍ژاد= غ‍ف‍اری‌ن‍ژاد>، ع‍ی‍س‍ی‌، ۱۳۴۹-
م‍رت‍ض‍ای‍ی‌، س‍ی‍د رض‍ا، ۱۳۴۶-
س‍ازم‍ان‌ زی‍ب‍اس‍ازی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌
خ‍ان‍ی‌زاد، ش‍ه‍ری‍ار،
 
ناشر:
ه‍ن‍ر م‍ع‍م‍اری‌ ق‍رن‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌- ه‍ن‍ر م‍ع‍م‍اری‌ ق‍رن‌
: ه‍ن‍ر م‍ع‍م‍اری‌ ق‍رن‌
ن‍ش‍ر ه‍ن‍ر م‍ع‍م‍اری‌ ق‍رن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
ضوابط و مقررات زیباسازی شهری
سازمان زیباسازی شهر تهران ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۳۴۲۹۶۰-۱،آدرس ناشر :مفتح شمالی ، پایین تر از مطهری ، خ . زهره ، ک . قابوسنامه ، پ . ۱ ط. همکف هنر معماری قرن   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۴۷‬,‭‌س۲‌ض۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<بنیان های = بنیانهای >طراحی در زیباسازی شهری
مرتضایی ، سید رضا، ۱۳۴۶- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۳۴۲۹۶۰-۱،آدرس ناشر :مفتح شمالی ، پایین تر از مطهری ، خ . زهره ، ک . قابوسنامه ، پ . ۱ ط. همکف هنر معماری قرن   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۳۸۴‬,‭‌م۴‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با طراحی شهری ( از مبانی دانش تا نگرش های نوین )
کاشانی جو، خشایار، ۱۳۵۷- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۳۴۲۹۶۰-۱،آدرس ناشر :مفتح شمالی ، پایین تر از مطهری ، خ . زهره ، ک . قابوسنامه ، پ . ۱ ط. همکف هنر معماری قرن   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۳۸۴‬,‭‌ک۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ارگونومی شهری ، شهر ارگونومیک
صادقی نائینی ، حسن ، ۱۳۴۵- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۳۴۲۹۶۰-۱،آدرس ناشر :مفتح شمالی ، پایین تر از مطهری ، خ . زهره ، ک . قابوسنامه ، پ . ۱ ط. همکف هنر معماری قرن   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۶۶‬,‭‌ص۲‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از جرائم توسط طراحی محیطی
<ایران منش = ایرانمنش >، نسیم ، ۱۳۵۰- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۳۴۲۹۶۰-۱،آدرس ناشر :مفتح شمالی ، پایین تر از مطهری ، خ . زهره ، ک . قابوسنامه ، پ . ۱ ط. همکف هنر معماری قرن   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۷۷۳‬,‭‌پ۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اجزای رسانه محیطی :انواع پیکره و روش های ایجاد نماد و نشانه
<غفاری نژاد= غفاری نژاد>، عیسی ، ۱۳۴۹- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۳۴۲۹۶۰-۱،آدرس ناشر :مفتح شمالی ، پایین تر از مطهری ، خ . زهره ، ک . قابوسنامه ، پ . ۱ ط. همکف هنر معماری قرن   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۸۴۳‬,‭‌غ۷‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نورپردازی نواحی شهری
سانتن ، کریستا وان ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۳۴۲۹۶۰-۱،آدرس ناشر :مفتح شمالی ، پایین تر از مطهری ، خ . زهره ، ک . قابوسنامه ، پ . ۱ ط. همکف هنر معماری قرن   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۹۴‬,‭‌ن۹‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روایت تهران :فضاهای عمومی
طلوعی برازنده ، سید محمد، ۱۳۵۸- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۳۴۲۹۶۰-۱،آدرس ناشر :مفتح شمالی ، پایین تر از مطهری ، خ . زهره ، ک . قابوسنامه ، پ . ۱ ط. همکف موسسه فرهنگی هنری - هنر معماری قرن   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۹۲۴۷‬,‭ط۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
زیبایی ، هویت ، تهران
<طالب زاده = طالب زاده >، خسرو، ۱۳۳۸- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۳۴۲۹۶۰-۱،آدرس ناشر :مفتح شمالی ، پایین تر از مطهری ، خ . زهره ، ک . قابوسنامه ، پ . ۱ ط. همکف موسسه فرهنگی هنری - هنر معماری قرن   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۷‬,‭ط۲ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
معماری غرب ریشه ها و مفاهیم
امیر بانی مسعود ؛  تهران هنر معماری قرن   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب ۲‌م۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
رنگهای دکوراتیو
مارتا گیل ؛  تهران نشر هنر معماری قرن   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۱۱۵‬,‭ر۹‌گ۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فضای هیبریدی
پیترزلنر ؛  تهران نشر هنر معماری قرن   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۲۸‬,‭ز ۸ ‌ف۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
رنگ مدرن - کاربرد رنگ در معماری داخلی
سارا لینچ ؛  تهران نشر هنر معماری قرن   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۱۱۵‬,‭ر ۹ ‌ل۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دفاتر کار خانگی
لیزا کانارک ؛  تهران نشر هنر معماری قرن   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۱۹۵‬,‭‌ک۲ط۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
باوهاوس
ماگدالنا دروسته ؛  نشر هنر معماری قرن   ،
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۳۳۲‬,‭آ ۷۳ ‌ب۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
طراحی کتابخانه
آبتین گلکار - الناز رحیمی ؛  تهران نشر هنر معماری قرن   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۹‬,‭‌گ۸ط۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
هزار سال معماری جهان
فرانچسکا پرینا و النا دمارتینی ؛  تهران هنر معماری قرن   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۰۰‬,‭‌پ۴‌ه۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
طراحی بیمارستان
خانی زاد، شهریار، ؛  تهران هنر معماری قرن   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۹۶۷‬,‭‌خ۲ط۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فنگ شویی در خانه
کینگ ، کارول سوچک ؛  تهران نشر هنر معماری قرن   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۷۹‬,‭‌ف۹،‌ک۸۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نورپردازی بی نقص در طراحی فضاهای مسکونی
استوری ، سالی ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۳۴۲۹۶۰-۱،آدرس ناشر :مفتح شمالی ، پایین تر از مطهری ، خ . زهره ، ک . قابوسنامه ، پ . ۱ ط. همکف : هنر معماری قرن   ، ،۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۱۱۵/۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ن۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2