کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌ --ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌- -ای‍ران‌- -ت‍اری‍خ‌
ه‍ن‍ر ای‍ران‍ی‌ --ت‍اری‍خ‌
ت‍اری‍خ‌ ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌-ق‍ب‍ه‌ ال‍ص‍خ‍ره‌ - م‍س‍ج‍د ج‍ام‍ع‌ دم‍ش‍ق‌- ق‍ص‍ی‍ر ع‍م‍ره‌- ک‍اخ‍ه‍ای‌ ام‍وی‌- ن‍ق‍اش‍ی‌ و ه‍ن‍ره‍ای‌ ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌- ش‍م‍ای‍ل‌ ن‍گ‍اری‌- س‍ب‍ک‌ ام‍وی‌
ه‍ن‍ر ت‍ائ‍وئ‍ی‍س‍ت‍ی‌
ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌ --ت‍اری‍خ‌
ت‍اری‍خ‌ - ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌ - ای‍ران‍ی‌ - ت‍ص‍اوی‍ر پ‍ارچ‍ه‌ ب‍اف‍ی‌
ت‍اری‍خ‌ ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌--ک‍اغ‍ذ و ت‍ق‍ل‍ی‍د از م‍ص‍ن‍وع‍ات‌ ه‍ن‍ری‌ چ‍ی‍ن‌ - ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ در ت‍رس‍ی‍م‌ اش‍ک‍ال‌ ج‍ان‍وری‌ و گ‍ی‍اه‍ی‌- چ‍ه‍ره‌ ن‍گ‍اری‌ ( پ‍رت‍ره‌ س‍ازی‌ ) رن‍گ‌ ه‍ای‌ آرام‌ ب‍خ‍ش‌
ت‍اری‍خ‌ ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌-ه‍ن‍ر و م‍ذه‍ب‌ - ش‍ه‍رس‍ازی‌- م‍ع‍م‍اری‌ م‍ذه‍ب‍ی‌- و غ‍ی‍ر م‍ذه‍ب‍ی‌- ت‍زئ‍ی‍ن‌ و زی‍ن‍ت‌ و آرای‍ه‌- س‍ازم‍ان‍ب‍ن‍دی‌ ن‍ی‍روی‌ ک‍ار- ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌
ه‍ن‍ر --ت‍اری‍خ‌
ت‍اری‍خ‌ - ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌ - ای‍ران‍ی‌ - م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر ت‍ص‍اوی‍ر ج‍ل‍ده‍ای‌ اول‌ و دوم‌
ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌
خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌ - ک‍ت‍ی‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ه‍ن‍ر -- ت‍اری‍خ‌
ت‍اری‍خ‌ ه‍ن‍ر-ت‍اری‍خ‌ ه‍ن‍ر در غ‍رب‌ - ش‍رق‌- ج‍ه‍ان‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ - اس‍لام‍ی‌- ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌ - ای‍ران‌ - وق‍ای‍ع‌ ن‍گ‍ری‌ ت‍اری‍خ‌ ه‍ن‍رای‍ران‌ - ف‍ه‍رس‍ت‌ ب‍ن‍اه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
ه‍ن‍ر--ت‍اری‍خ‌
ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌ - ق‍رآن‌ ن‍وی‍س‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
ت‍اری‍خ‌ ه‍ن‍ر
 
پدیدآور:
ارن‍س‍ت‌ ک‍ون‍ل‌
ع‍ف‍ت‌ ال‍س‍ادات‌ اف‍ض‍ل‌ طوس‍ی‌
زه‍را ره‍ن‍ورد
ف‍ره‍اد گ‍ش‍ای‍ش‌
پ‍روی‍ز م‍رزب‍ان‌
آرت‍ور اپ‍ه‍ام‌ پ‍وپ‌
ی‍اوری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ح‍س‍ن‌، زک‍ی‌ م‍ح‍م‍د،۱۹۵۷-۱۹۰۸
ک‍ون‍ل‌، ارن‍س‍ت‌، ۱۸۸۲- ۱۹۶۴
م‍ح‍س‍ن‍ی‌،ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۴۰-
س‍ع‍ی‍د ش‍ه‍لا پ‍ور
م‍رزب‍ان‌، پ‍روی‍ز، ۱۲۹۶-
ب‍رن‍د، ب‍ارب‍ارا،۱۹۴۰-
<ج‍ان‌ اح‍م‍دی‌= ج‍ان‌اح‍م‍دی‌>، ف‍اطم‍ه‌، ۱۳۴۳-
گ‍ش‍ای‍ش‌، ف‍ره‍اد،۱۳۴۳-
ولای‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
زک‍ی‌ م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
ن‍اص‍ر . د . خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌
دی‍وی‍س‌ - دن‍ی‌- ه‍ف‍ری‍چ‍ر-ج‍ام‍وب‍ز-روب‍رت‍ز-س‍ی‍م‍ون‌
 
ناشر:
ه‍ن‍ر
ع‍ف‍اف‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍رای‌ م‍ی‍ردش‍ت‍ی‌
ک‍ارن‍گ‌
ک‍اوش‌
م‍ول‍ی‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌م‍ع‍ظم‌ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، دف‍ت‍ر ن‍ش‍رم‍ع‍ارف‌
اق‍ب‍ال‌
م‍وزه‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ م‍ع‍اص‍ر ت‍ه‍ران‌
ه‍ی‍رم‍ن‍د
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه تاریخ هنر
مرزبان ، پرویز، ۱۲۹۶- ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭N‬,‭۵۳۰۰‬,‭‌م۴‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات عمومی هنر(درک عمومی هنر )مشتمل بر:مبانی تاریخی و فرهنگی هنرهای ...
محسنی ،حسین ،۱۳۴۰- ؛  تهران عفاف   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۶۲۰‬,‭‌م۳‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ صنایع ایران بعد از اسلام
حسن ، زکی محمد،۱۹۵۷-۱۹۰۸ ؛  تهران اقبال   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‌ح۵‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ هنر ایران و جهان
گشایش ، فرهاد،۱۳۴۳- ؛  تهران عفاف   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭N‬,‭۵۳۰۰‬,‭‌گ۵‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هنر اسلامی
برند، باربارا،۱۹۴۰- ؛  تهران موسسه مطالعات هنر اسلامی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۲۵۰‬,‭‌ب۴‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
هنر اسلامی
کونل ، ارنست ، ۱۸۸۲- ۱۹۶۴ ؛  [تهران ] مولی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سیری در هنر و معماری
یاوری ، حسین ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۰‬,‭‌ی۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ و تمدن اسلامی
ولایتی ، علی اکبر ؛  قم دفتر نشر معارف   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۶/۸۵‬,‭و۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
<جان احمدی = جان احمدی >، فاطمه ، ۱۳۴۳- ؛  قم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشرمعارف   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۶/۸۵‬,‭‌ج۲‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ هنر ایران 6هنر اموی و عباسی
ارنست کونل ؛  مولی   ،
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‌گ ۴ ‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ هنرهای ایران 5هنر اسلامی
ارنست کونل ؛  مولی   ،
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۹‬,‭‌ک۹ ‌ف‍لا ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سیری در هنر ایران
آرتور اپهام پوپ ؛  تهران علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‌پ۹‌س۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
چهارمین دوسالانه مجسمه سازی معاصر تهران
سعید شهلا پور ؛  تهران موزه هنرهای معاصر تهران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭NB‬,‭۷‬,‭‌م۶‌چ۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه تاریخ هنر
پرویز مرزبان ؛  تهران کاوش   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭N‬,‭۵۳۰۰‬,‭‌م۴ ‌خ۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ هنر - جنسن
دیویس - دنی - هفریچر-جاموبز-روبرتز-سیمون ؛  تهران فرهنگسرای میردشتی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭N‬,‭۵۳۰۰‬,‭‌ت۱۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
چین و هنر اسلامی
زکی محمد حسن ؛  فرهنگستان هنر   ،
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۰‬,‭‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حکمت و هنر اسلامی
زهرا رهنورد ؛  هنر   ،
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۲۵۰‬,‭ر ۹ ‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
از خوشنویسی تا تایپوگرافی
عفت السادات افضل طوسی ؛  تهران هیرمند   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۰۰‬,‭‌ف‍لا۷‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ هنر
فرهاد گشایش ؛  تهران عفاف   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭N‬,‭۵۳۰۰‬,‭‌گ ۵ ‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کارهای استادانه قرآن نویسی تا قرن هشتم هجری قمری -جلد دوم از گزیده ده جلدی مجموعه هنر اسلامی
ناصر . د . خلیلی ؛  تهران کارنگ   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۲۶۰‬,‭‌خ۸‌م۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2