کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر ای‍ران‍ی‌ --ت‍اری‍خ‌
ه‍ن‍ر و اج‍ت‍م‍اع‌ -- ای‍ران‌
ت‍م‍دن‌ ای‍ران‍ی‌
خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۱۸ -- - ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ه‍ن‍ر
ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌ --ت‍اری‍خ‌
س‍م‍ب‍ول‍ی‍س‍م‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ه‍ن‍ر و دی‍ن‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
طراح‍ی‌ ه‍ن‍دس‍ی‌
ه‍ن‍ر و دی‍ن‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ه‍ن‍ر --ت‍اری‍خ‌
ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌ --ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌
زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ --م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌ --ت‍اث‍ی‍ر چ‍ی‍ن‌
خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۱۸ -- - ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ه‍ن‍ر و ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌
ه‍ن‍ر -- ت‍اری‍خ‌
م‍ع‍ن‍وی‍ت‌ در ه‍ن‍ر --ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ه‍ن‍ر--ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌،۱۳۱۸-
ب‍ورگ‍وان‌
ح‍س‍ن‌، زک‍ی‌م‍ح‍م‍د،۱۹۵۷-۱۹۰۸
ب‍ورک‍ه‍ارت‌، ت‍ی‍ت‍وس‌
ع‍دل‌، ش‍ه‍ری‍ار، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
رح‍م‍ت‍ی‌، ان‍ش‍اءال‍ل‍ه‌،۱۳۴۵ -گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ح‍س‍ن‌، زک‍ی‌ م‍ح‍م‍د،۱۹۵۷-۱۹۰۸
م‍ح‍س‍ن‍ی‌،ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۴۰-
م‍رزب‍ان‌، پ‍روی‍ز، ۱۲۹۶-
ب‍رن‍د، ب‍ارب‍ارا،۱۹۴۰-
اع‍وان‍ی‌،غ‍لام‍رض‍ا
گ‍ش‍ای‍ش‌، ف‍ره‍اد،۱۳۴۳-
ت‍ال‍ب‍وت‌ رای‍س‌،دی‍وی‍د
دوری‌، ک‍ارل‌
ق‍دی‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۴۲-
خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۱۸-
 
ناشر:
ع‍ف‍اف‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
گ‍روس‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را
س‍روش‌(ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر
ت‍وس‌
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‍ان‌
اق‍ب‍ال‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌
ج‍اودان‌ خ‍رد
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
هنر اسلامی :معماری ، کاشیکاری ، فلزکاری ، بافندگی ، نقاشی
دوری ، کارل ؛  [تهران ] فرهنگسرا   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۲۶۰‬,‭د۹‍ه۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه تاریخ هنر
مرزبان ، پرویز، ۱۲۹۶- ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭N‬,‭۵۳۰۰‬,‭‌م۴‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رمزپردازی ( مجموع مقالات تحقیقی )
بورکهارت ، تیتوس ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۶۰۳‬,‭‌ب۸۷ر۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طرحهای هندسی اسلامی ( هنر گره سازی )
بورگوان ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۶۴‬,‭‌ب۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هنر از دیدگاه مقام معظم رهبری حضرت آیه الله خامنه ای
خامنه ای ، علی ، رهبر جمهوری اسلامی ایران ، ۱۳۱۸- ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۹۲‬,‭‍ه۹‍ه۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی هنر معنوی
تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭د۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر تاثیر فرهنگ و تمدن ایران در جهان
قدیانی ، عباس ، ۱۳۴۲- ؛  مشهد جاودان خرد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۵‬,‭‌ت۲‌ق۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حکمت و هنر معنوی :مجموعه مقالات
اعوانی ،غلامرضا ؛  تهران گروس   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭‌ف‍لا۷‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
هنر اسلامی
تالبوت رایس ،دیوید ؛  تهران علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۲۶۰‬,‭‌ت۲‍ه۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
هنر و جامعه در جهان ایرانی
عدل ، شهریار، گردآورنده و مترجم ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭‌ف‍لا۳‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات عمومی هنر(درک عمومی هنر )مشتمل بر:مبانی تاریخی و فرهنگی هنرهای ...
محسنی ،حسین ،۱۳۴۰- ؛  تهران عفاف   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۶۲۰‬,‭‌م۳‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ صنایع ایران بعد از اسلام
حسن ، زکی محمد،۱۹۵۷-۱۹۰۸ ؛  تهران اقبال   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‌ح۵‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ هنر ایران و جهان
گشایش ، فرهاد،۱۳۴۳- ؛  تهران عفاف   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭N‬,‭۵۳۰۰‬,‭‌گ۵‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
هنر اسلامی
برند، باربارا،۱۹۴۰- ؛  تهران موسسه مطالعات هنر اسلامی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۲۵۰‬,‭‌ب۴‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات اولین همایش هنر اسلامی
تهران موسسه مطالعات هنر اسلامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۲۶۰‬,‭‍ه۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
زلال نور :مجموعه سخنرانیهای مقام معظم رهبری پیرامون هنر و هنرمندان
خامنه ای ، علی ، رهبر جمهوری اسلامی ایران ،۱۳۱۸- ؛  قم دفتر نشر معارف   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۹۲‬,‭‍ه۹‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راز و رمز هنر دینی :مقالات ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی هنر دینی
کنفرانس بین المللی هنر دینی (نخستین :۱۳۷۴:تهران ) ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭د۹‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
چین و هنرهای اسلامی
حسن ، زکی محمد،۱۹۵۷-۱۹۰۸ ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۲۶۰‬,‭‌ح۵‌ص۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
هنر و معنویت ( مجموعه مقالاتی در زمینه ی حکمت هنر)
رحمتی ، انشاءالله ،۱۳۴۵ -گردآورنده و مترجم ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۸‬,‭ر۳‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مقالات اولین هم اندیشی معنویت و آموزش هنر
هم اندیشی معنویت و آموزش هنر(نخستین :۱۳۸۲ : تهران ) ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۸‬,‭‍ه۸‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5