کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ه‍ن‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رن‍گ‌ در ه‍ن‍ر
ه‍ن‍ر -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ه‍ن‍ر و اج‍ت‍م‍اع‌
ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ -- پ‍خ‍ش‌ اخ‍ب‍ار
س‍م‍ب‍ول‍ی‍س‍م‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ه‍ن‍ر
طراح‍ی‌ ه‍ن‍دس‍ی‌
اس‍ت‍روس‌ ،ک‍ل‍ودل‍وی‌ivel eddualC , ssuartS
ه‍ن‍ر ای‍ران‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌
ه‍ن‍ر و م‍ردم‌( ن‍ش‍ری‍ه‌ -- )ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ه‍ن‍ر -- ت‍اری‍خ‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
س‍رخ‍پ‍وس‍ت‍ان‌ م‍ک‍زی‍ک‍ی‌ -- آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌
ه‍ن‍ر -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ای‍ران‌ -- ب‍اس‍ت‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
طراح‍ی‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، ب‍اب‍ک‌
ح‍ل‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۹-
پ‍اول‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
م‍وح‍د، ص‍دی‍ق‍ه‌
ب‍ورگ‍وان‌
ع‍ل‍ی‍زاده‌، س‍ی‍ام‍ک‌
ب‍ورک‍ه‍ارت‌، ت‍ی‍ت‍وس‌
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۵۶-۱۳۱۲
ت‍ی‍رل‌، راب‍رت‌
ه‍ن‍ف‍ل‍ی‍ن‍گ‌، آزوال‍د
ری‍د، ه‍رب‍رت‌ ادوارد، ۱۸۹۳- ۱۹۶۸
ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، ع‍ب‍دال‍رف‍ی‍ع‌،۱۳۱۳-
م‍رزب‍ان‌، پ‍روی‍ز، ۱۲۹۶-
طلائ‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ب‍اس‍ت‍ی‍د، روژه‌،۱۹۷۴-۱۸۹۸
رض‍ای‌ال‍ه‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۰۰-
دوری‌، ک‍ارل‌
ب‍رن‍ال‌، ای‍گ‍ن‍اس‍ی‍و، ۱۹۱۰- ۱۹۹۲
ش‍ارب‍ون‍ی‍ه‌، ژرژ
ت‍ول‍س‍ت‍وی‌، ل‍ئ‍ون‌،۱۹۱۰-۱۸۲۸
 
ناشر:
اف‍س‍ت‌
ص‍ری‍ر ق‍ل‍م‌
گ‍ف‍ت‍ار
ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب‌، ه‍رم‍س‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را
چ‍اپ‍خ‍ش‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ش‍رک‍ت‌ م‍ول‍ف‍ان‌ و م‍ت‍رج‍م‍ان‌ ای‍ران‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ت‍وس‌
ف‍ره‍ن‍گ‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ه‍ن‍ر
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ب‍ه‍ار
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
چیستی هنر
هنفلینگ ، آزوالد ؛  تهران شهر کتاب ، هرمس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BH‬,‭۳۹‬,‭‍ه۹‌چ۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
باستانشناسی و هنر ایران در هزاره اول قبل از میلاد
طلائی ، حسن ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۴۸‬,‭ط۸‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اقوام سرزمین مکزیک :از فرهنگهای آغازین تا ازتک
برنال ، ایگناسیو، ۱۹۱۰- ۱۹۹۲ ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭F‬,‭۱۲۱۹/۷‬,‭‌ب۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ژورنالیسم تلویزیونی
تیرل ، رابرت ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۷۸۴‬,‭‌ت۸ژ۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فهرست تحلیلی مقالات مجله هنر و مردم ( ۱۳۵۷-۱۳۴۲)
موحد، صدیقه ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭AP‬,‭۹۵‬,‭‌ف۲‍ه۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
هنر
شریعتی ، علی ،۱۳۵۶-۱۳۱۲ ؛  [تهران ] چاپخش   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳‬,‭‌ش۴‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
هنر و جامعه
باستید، روژه ،۱۹۷۴-۱۸۹۸ ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭‌ف‍لا۳‌ب۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
هنر اسلامی :معماری ، کاشیکاری ، فلزکاری ، بافندگی ، نقاشی
دوری ، کارل ؛  [تهران ] فرهنگسرا   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۲۶۰‬,‭د۹‍ه۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه تاریخ هنر
مرزبان ، پرویز، ۱۲۹۶- ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭N‬,‭۵۳۰۰‬,‭‌م۴‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
هنر چیست ؟
تولستوی ، لئون ،۱۹۱۰-۱۸۲۸ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭N‬,‭۸۵‬,‭‌ت۹‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
رمزپردازی ( مجموع مقالات تحقیقی )
بورکهارت ، تیتوس ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۶۰۳‬,‭‌ب۸۷ر۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مردمشناسی و هنر :گفت وشنود با لکودلوی استروس
شاربونیه ، ژرژ ؛  تهران گفتار   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭GN‬,‭۲۱‬,‭‌ل۹آ۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی هنرهای تجسمی :زبان ، بیان ، تمرین
حلیمی ، محمدحسین ، ۱۳۱۹- ؛  [تهران ] افست   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۱۰‬,‭‌ح۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سوالات تخصصی و عمومی ۱۲ سال کنکور هنر
علیزاده ، سیامک ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی ، واحد هنر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ع۸‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه هنر
رضای الهی ، محمود، ۱۳۰۰- ؛  [تهران ] صریر قلم   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BH‬,‭۳۹‬,‭ر۶‌ف۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
معنی هنر
رید، هربرت ادوارد، ۱۸۹۳- ۱۹۶۸ ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۴۷۷‬,‭ر۹‌م۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حقیقت و زیبایی :درس های فلسفه هنر
احمدی ، بابک ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BH‬,‭۳۹‬,‭‌ف‍لا۳‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دنیای رنگ ( و طرز استفاده از آن در نقاشی رنگ و روغن )
پاول ، ویلیام ؛  تهران بهار   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۱۴۸۸‬,‭‌پ۲۳د۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ هنرهای ملی و هنرمندان ایرانی از کهن ترین زمان تاریخی تا پایان دوره قاجاریه ؛ از مانی تا کمال الملک
حقیقت ، عبدالرفیع ،۱۳۱۳- ؛  تهران شرکت مولفان و مترجمان ایران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‌ح۷‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
طرحهای هندسی اسلامی ( هنر گره سازی )
بورگوان ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۶۴‬,‭‌ب۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9