کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ه‍ن‍دس‍ه‌ ت‍رس‍ی‍م‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍رس‍پ‍ک‍ت‍ی‍و -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
م‍ع‍م‍اری‌- ه‍ن‍دس‍ه‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ ، م‍س‍طح‍ه‌، ت‍رس‍ی‍م‍ی‌
ه‍ن‍دس‍ه‌ ت‍رس‍ی‍م‍ی‌
رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍م‍ال‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۶-
ب‍دف‍ورد، ج‍ان‌ راب‍رت‌
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۳-
ک‍زازی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
ع‍ل‍ی‍رض‍ا رض‍وان‍ی‌
 
ناشر:
س‍ن‍ج‍ش‌
م‍ارل‍ی‍ک‌
آه‍ن‍گ‌ ق‍ل‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
طراح‌
اس‍ک‍اف‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رسم فنی جامع
جمالی ، حسین ، ۱۳۱۶- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۴-
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۵۳‬,‭‌ج۸ر۵۳۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تکنیکهای گرافیک :اصول و مبانی ترسیم و پرسپکتیو
بدفورد، جان رابرت ؛  تهران مارلیک   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۵۰‬,‭‌ب۴‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هندسه و پرسپکتیو( کاردانی به کارشناسی )
کزازی ، محمدحسن ؛  تهران سنجش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۵۰‬,‭‌ک۴‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
هندسه ترسیمی
شعبانیان ، مهدی ، ۱۳۵۳- ؛  تهران اسکاف : دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۵۰۱‬,‭‌ش۶‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل < نقشه کشی = نقشه کشی >صنعتی
تهران طراح   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۵۳‬,‭‌ب۲‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
هندازش ( کتاب جامع هندسه ترسیمی مسطحه فضایی )
علیرضا رضوانی ؛  آهنگ قلم   ،
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭۵۰۱‬,‭ر۶ ‌ه۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک