کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ه‍س‍ت‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍درس‍ه‌ه‍ا --ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ --م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌ و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍دی‍ری‍ت‌ --ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ب‍ه‍ره‌ وری‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
چ‍اپ‌ س‍ی‍ل‍ک‌ اس‍ک‍ری‍ن‌
ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد و ب‍ه‍ب‍ود ب‍ه‍ره‌ وری‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۷ ق‌
آم‍ار --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍اوغ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ص‍ال‍ح‍ی‌ ص‍دق‍ی‍ان‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د،۱۳۲۷-
ک‍ی‍ان‍م‍ه‍ر، ق‍اس‍م‌،-
طاه‍ری‌، ش‍ه‍ن‍ام‌
س‍ال‍ی‍س‌، ادواردdrawdE ,sillaS
طاه‍ری‌، ش‍ه‍ن‍ام‌۱۳۳۸-
ص‍ال‍ح‍ی‌ص‍دق‍ی‍ان‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د،۱۳۴۴-
س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،- ۶۹۱ ؟ق‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ه‍س‍ت‍ان‌
ن‍ش‍ر ه‍وای‌ ت‍ازه‌:ن‍ش‍ر ه‍س‍ت‍ان‌
ن‍ش‍ر ه‍وای‌ ت‍ازه‌؛ن‍ش‍ر ه‍س‍ت‍ان‌
ه‍س‍ت‍ان‌: ن‍ش‍ر ه‍وای‌ ت‍ازه‌
ه‍س‍ت‍ان‌
ه‍س‍ت‍ان‌، ه‍وای‌ ت‍ازه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<بهره وری = بهره وری >و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها( مدیریت بهره وری فراگیرtgmpT snoitazsinagro sisylanA )
طاهری ، شهنام ۱۳۳۸- ؛  تهران هستان ، هوای تازه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭ط۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آمار و کاربرد آن در مدیریت ( ۱و۲ )همراه با سئوالات کنکور کارشناسی ارشد برای دانشجویان رشته های مدیریت ...
صالحی صدقیانی ، جمشید،۱۳۲۷- ؛  تهران هستان : نشر هوای تازه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ص۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش =oitacude ni tnemeganam ytilauq latoT
سالیس ، ادواردdrawdE ,sillaS ؛  تهران نشر هوای تازه ؛نشر هستان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۹۰۰/۵‬,‭‌س۲‌م۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کلیات سعدی :گلستان ، بوستان ، غزلیات ، قصاید، رباعیات ، قطعات و هزلیات
سعدی ، مصلح بن عبدالله ،- ۶۹۱ ؟ق ؛  تهران نشر هستان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۲۰۰‬,‭‌س۷‌ک۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت :همراه با سوالات کنکور کارشناسی ارشد
صالحی صدقیانی ، جمشید،۱۳۴۴- ؛  تهران نشر هوای تازه :نشر هستان   ، ۱۳۷۸-۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ص۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ( ۱و۲ ) همراه با سوالات کنکور کارشناسی ارشد
صالحی صدقیانی ، جمشید،۱۳۲۷- ؛  تهران هستان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ص۲ر۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملیاتی < پیاده سازی = پیاده سازی >و اجرای سیستم سنجش عملکرد و بهبود< بهره وری = بهره وری ( >همراه فرم ها،چک لیست ها و< پرسشنامه ها= پرسشنامه ها)>
طاهری ، شهنام ؛  تهران هستان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭ط۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
چاپ سیلک
کیانمهر، قاسم ،- ؛  تهران هستان ، هوای تازه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TT‬,‭۲۷۳‬,‭‌ک۹‌چ۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک