کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ه‍س‍ت‍ان‌، ه‍وای‌ ت‍ازه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ --ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ب‍ه‍ره‌ وری‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
چ‍اپ‌ س‍ی‍ل‍ک‌ اس‍ک‍ری‍ن‌
آم‍ار --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍اوغ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ص‍ال‍ح‍ی‌ ص‍دق‍ی‍ان‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د،۱۳۲۷-
ک‍ی‍ان‍م‍ه‍ر، ق‍اس‍م‌،-
طاه‍ری‌، ش‍ه‍ن‍ام‌۱۳۳۸-
ص‍ال‍ح‍ی‌ص‍دق‍ی‍ان‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د،۱۳۴۴-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ه‍وای‌ ت‍ازه‌:ن‍ش‍ر ه‍س‍ت‍ان‌
ه‍س‍ت‍ان‌: ن‍ش‍ر ه‍وای‌ ت‍ازه‌
ه‍س‍ت‍ان‌، ه‍وای‌ ت‍ازه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<بهره وری = بهره وری >و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها( مدیریت بهره وری فراگیرtgmpT snoitazsinagro sisylanA )
طاهری ، شهنام ۱۳۳۸- ؛  تهران هستان ، هوای تازه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭ط۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آمار و کاربرد آن در مدیریت ( ۱و۲ )همراه با سئوالات کنکور کارشناسی ارشد برای دانشجویان رشته های مدیریت ...
صالحی صدقیانی ، جمشید،۱۳۲۷- ؛  تهران هستان : نشر هوای تازه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ص۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت :همراه با سوالات کنکور کارشناسی ارشد
صالحی صدقیانی ، جمشید،۱۳۴۴- ؛  تهران نشر هوای تازه :نشر هستان   ، ۱۳۷۸-۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ص۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
چاپ سیلک
کیانمهر، قاسم ،- ؛  تهران هستان ، هوای تازه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TT‬,‭۲۷۳‬,‭‌ک۹‌چ۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک