کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ه‍راس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رف‍ت‍اردرم‍ان‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ -- روان‌ درم‍ان‍ی‌
ه‍راس‌
ت‍ص‍وی‍رس‍ازی‌ ذه‍ن‍ی‌( روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
اض‍طراب‌
ک‍ودک‍ان‌ -- آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ روان‍ی‌
س‍راس‍ی‍م‍ه‌زدگ‍ی‌ -- درم‍ان‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍ی‌
اس‍لام‍ی‌ س‍ازی‌ دان‍ش‌
 
پدیدآور:
<م‍ح‍س‍ن‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌= م‍ح‍س‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌>، وج‍ی‍ه‍ه‌
ب‍ک‌، آرون‌
ل‍وس‍ی‍ا، اس‍ت‍وپ‍ا
م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌، ش‍ه‍رام‌، ۱۳۵۱-
<پ‍ی‍ن‍ک‍وس‌= پ‍ی‍ن‍ک‍وز>، دان‍ا
ب‍ان‍د، ف‍ران‍ک‌ دب‍ل‍ی‍و
ک‍رات‍وچ‍وی‍ل‌، ت‍ام‍س‌ رادی‌، ۱۹۴۹-
گ‍ودوی‍ن‌، دون‍ال‍د
ه‍اوت‍ون‌، ک‍ی‍ت‌
 
ناشر:
دان‍ش‌ پ‍ژوه‍ان‌ ج‍وان‌
ارج‍م‍ن‍د
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ارج‍م‍ن‍د، ن‍س‍ل‌ف‍ردا
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
رش‍د
ورای‌ دان‍ش‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فوبی
گودوین ، دونالد ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۵‬,‭‌گ۹‌ف۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی بالینی کودک ( روشهای درمانگری )
کراتوچویل ، تامس رادی ، ۱۹۴۹- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۴‬,‭‌ک۴ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<رفتار درمانی = رفتاردرمانی >شناختی :راهنمای کاربردی در درمان اختلالهای روانی ... اختلالهای هراس ، افسردگی
هاوتون ، کیت ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ش۹ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدل شناختی اضطراب
بک ، آرون ؛  تهران دانش پژوهان جوان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۷‬,‭‌ب۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
غلبه بر اضطراب و هراس نوجوانان ، سوار شدن بر موج راهنمای درمانگران
<پینکوس = پینکوز>، دانا ؛  تهران کتاب ارجمند، ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۵‬,‭‌پ۹‌غ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<رفتار درمانی = رفتاردرمانی >شناختی ( رویکرد کوتاه مدت )
باند، فرانک دبلیو ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ب۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تصویرسازی ذهنی و خود تهدید شده :نظریه های نوین خود و کاربرد تصویرسازی ذهنی در شناخت درمانی
لوسیا، استوپا ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۹۸۲۰۴۰،آدرس ناشر :تهران O بلوار کشاورز - نبش 61 آذر شماره 292 کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ت۲‌ل۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
هراس اخلاقی :تحلیلی از به گفتمان درآمدن علوم انسانی در ایران
<محسن الحسینی = محسن الحسینی >، وجیهه ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۸۰،RT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مشکلات روانی و رفتاری دانش آموزان :شناسایی و مداخله
محمدخانی ، شهرام ، ۱۳۵۱- ؛  تهران ورای دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۶‬,‭‌م۳‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک