کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌، ۱۲۸۱- ۱۳۳۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
گ‍ی‍اه‍خ‍واری‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴.
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
اع‍م‍و۱۲۳
 
پدیدآور:
ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌، ۱۲۸۱-۱۳۳۰
ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌،۱۲۸۱- ۱۳۳۰
ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌، ۱۲۸۱- ۱۳۳۰
ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌، ۱۳۳۰- ۱۲۸۱
 
ناشر:
س‍ای‍ت‌ س‍خ‍ن‌
ص‍ادق‌ ه‍دای‍ت‌
ن‍گ‍اه‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سگ ولگرد
هدایت ، صادق ، ۱۲۸۱- ۱۳۳۰ ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۳۰۸‬,‭‍ه۴‌س۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بوف کور
هدایت ، صادق ،۱۲۸۱- ۱۳۳۰ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۳۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سگ ولگرد
هدایت ، صادق ، ۱۲۸۱- ۱۳۳۰ ؛  تهران ۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آب زندگی
هدایت ، صادق ، ۱۲۸۱- ۱۳۳۰ ؛  تهران ؟۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زنی که مردش را گم کرد" گزیده داستان های کوتاه "
هدایت ، صادق ، ۱۲۸۱- ۱۳۳۰ ؛  تهران سایت سخن   ، ؟۱۳۷
شماره راهنما: ‭.‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فواید گیاهخواری
هدایت ، صادق ، ۱۲۸۱- ۱۳۳۰ ؛  تهران ؟۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
لاله
هدایت ، صادق ، ۱۲۸۱- ۱۳۳۰ ؛  اصفهان صادق هدایت   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۳۰۴‬,‭‌ل۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
صورتک ها .طلب آمرزش متن اصلی (بی کم و کاست )
هدایت ، صادق ، ۱۳۳۰- ۱۲۸۱ ؛  اصفهان صادق هدایت   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۳۰۴‬,‭‌ص۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
چنگال
هدایت ، صادق ، ۱۲۸۱-۱۳۳۰ ؛  اصفهان صادق هدایت   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۳۰۴‬,‭‌چ۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تاریکخانه :متن اصلی ( بی کم و کاست )
هدایت ، صادق ، ۱۲۸۱- ۱۳۳۰ ؛  اصفهان صادق هدایت   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۳۰۴‬,‭‌ت۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک